logo 复旦大学周磊老师课题组 Research Group of Metamaterials  
Publications
 
bra.ket Journal Papers bra.ket
bra.ket Books & Chapters bra.ket
bra.ket Invited Talks bra.ket

year 2023 year 2022 year 2021 year 2020 year 2019 year 2018 year
year 2017 year 2016 year 2015 year 2014 year 2013 year 2012 year 2011 year 2010 year
year 2009 year 2008 year 2007 year 2006 year 2005 year 2004 year 2003 year 2002 year
year 2001 year 2000 year 1999 year 1998 year 1997 year 1996 year 1995 year 1994 year

[223]"A spectrally selective visible microbolometer based on planar subwavelength thin films",
Qianqian Xu, Ziji Zhou, Chong Tan, Xiaohang Pan, Zhengji Wen, Jinguo Zhang, Dongjie Zhou, Yan Sun, Xin Chen, Lei Zhou, Ning Dai, Junhao Chuac and Jiaming Hao*
Nanoscale Advances Vol.5, Issue.7, 2054-2060 (2023)
PDF download

[222]"Superradiant Detection of Microscopic Optical Dipolar Interactions",
Lingjing Ji#*,Yizun He#, Qingnan Cai, Zhening Fang, Yuzhuo Wang, Liyang Qiu, Lei Zhou* and Saijun Wu*,Stefano Grava# and Darrick E. Chang.*
Phys. Rev. Lett. Vol.131, Issue.25, 253602, 1-7 (2023)
PDF download

[221]"Nonrelativistic and nonmagnetic terahertz-wave generation via ultrafast current control in anisotropic conductive heterostructures",
Sheng Zhang#, Yongwei Cui#, Shunjia Wang#, Haoran Chen, Yaxin Liu, Wentao Qin, Tongyang Guan, Chuanshan Tian , Zhe Yuan, Lei Zhou, Yizheng Wu*, and Zhensheng Tao*
Advanced Photonics Vol.5, Issue.5, 056006, 1-10 (2023)
PDF download

[220]"High-Aspect-Ratio Silicon Metasurfaces: Design, Fabrication, and Characterization",
Yao Yao, Zhuo Wang, Zhiyan Zhu,Yu He, Shulin Sun ,Lei Zhou and Qiong He*
Appl. Sci. Vol.13, Issue.17, 9607, 1-12 (2023)
PDF download

[219]"High-efficiency plasmonic vortex generation with near-infrared bifunctional metasurfaces",
Yizhen Chen#, Xiaoying Zheng#, Feifei Liu#, Weikang Pan, Zhuo Wang, Muhan Liu, Zhiyan Zhu, Yingying Wang, Liangwei Li, Qiong He, Lei Zhou*, and Shulin Sun*
Optics Express Vol.31, Issue.21, 34112-34122 (2023)
PDF download

[218]"Ultrahigh Raman-Fluorescence Dual-Enhancement in Nanogaps of Silver-Coated Gold Nanopetals",
Xinyuan Bi#, Zhening Fang#, Binge Deng, Lei Zhou* and Jian Ye*
Advanced Optical Materials Vol.11, Issue.14, 2300188, 1-9 (2023)
PDF download

[217]"Broadband depolarized perfect Littrow diffraction with multilayer freeform metagratings",
Siyu Dong#, Zhanyi Zhang#, Lingyun Xie#, Jingyuan Zhu, Haigang Liang, Zeyong Wei, Yuzhi Shi, Alexander V. Tikhonravov, Zhanshan Wang, Lei Zhou*, and Xinbin Cheng*
Optica Vol.10, Issue.5, 585-593 (2023)
PDF download

[216]"Arbitrary Multifunctional Vortex Beam Designed by Deep Neural Network",
Pu Peng#, Zhengchang Liu#, Changhong Dai#, Xiao He, Dongyi Wang, Zhibo Dang, Yuxiang Chen, Yuchen Dai, Han Zhang, Shulin Sun, Lei Zhou*, and Zheyu Fang*
Advanced Optical Materials DOI: 10.1002/adom.202300158
PDF download

[215]"Optically controlled dielectric metasurfaces for dynamic dual-mode modulation on terahertz waves",
Haoyang Zhou#, Sheng Zhang#, Shunjia Wang #, Yao Yao, Qingnan Cai, Jing Lin, Xiaoying Zheng, Zhuo Wang, Zhensheng Tao*, Qiong He *, and Lei Zhou*
Advanced Photonics Vol.5, Issue.2, 026005, 1-10 (2023)
PDF download

[214]"Efficient Meta-couplers Squeezing Propagating Light into On-Chip Subwavelength Devices in a Controllable Way",
Yizhen Chen#, Xiaoying Zheng#, Xiyue Zhang, Weikang Pan, Zhuo Wang, Shiqing Li, Shaohua Dong, Feifei Liu*, Qiong He, Lei Zhou*, and Shulin Sun*
Nano.Lett. Vol.23, Issue.8, 3326-3333 (2023)

[213]"High-Efficiency Metasurface-Based Surface-Plasmon Lenses",
Feifei Liu#, Dongyi Wang#, Han Zhu, Xiyue Zhang, Tong Liu, Shulin Sun, Xinping Zhang, Qiong He, and Lei Zhou*
Laser & Photonics Reviews Vol.17, Issue.7, 2201001,1-10 (2023)
PDF download

[212]"Deterministic approach to design passive anomalous-diffraction metasurfaces with nearly 100% efficiency",
Zhening Fang, Haipeng Li, Yan Chen, Shulin Sun, Shiyi Xiao*, Qiong He* and Lei Zhou*
Nanophotonics Vol.12, Issue.13, 2383-2396 (2023)
PDF download

[211]"Efficiently Controlling near-Field Wavefronts via Designer Metasurfaces",
Weikang Pan#, Zhuo Wang#, Yizhen Chen, Xiaoying Zheng, Shiqing Li, Xinzhang Tian, Qiong He, Lei Zhou*, and Shulin Sun*
ACS Photonics Vol.10, Issue.7, 2423-2431 (2023)

[210]"Photonic Spin-Hall Effect at Generic Interfaces",
Xiaohui Ling*, Zan Zhang, Zhiping Dai, Zhiteng Wang, Hailu Luo, and Lei Zhou*
Laser & Photonics Reviews Vol.17, Issue.4, 2200783, 1-9 (2023)
PDF download

[209]"Manipulating light transmission and absorption via an achromatic refectionless metasurface",
Xiaoying Zheng, Jing Lin*, Zhuo Wang, Haoyang Zhou, Qiong He* and Lei Zhou*
PhotoniX 4, Article number: 3, 1-15 (2023)
PDF download

[208]"Bifunctional Manipulation of Terahertz Waves with High-Efficiency Transmissive Dielectric Metasurfaces",
Zhuo Wang, Yao Yao, Weikang Pan, Haoyang Zhou, Yizhen Chen, Jing Lin, Jiaming Hao, Shiyi Xiao, Qiong He, Shulin Sun*, and Lei Zhou*
Advanced Science Vol.10, Issue.4, 2205499, 1-8 (2023)
PDF download

[207]"Nanoengineered Spintronic-Metasurface Terahertz Emitters Enable Beam Steering and Full Polarization Control",
Shunjia Wang, Wentao Qin, Sheng Zhang, Yuchen Lou, Changqin Liu, Tong Wu, Qiong He, Chuanshan Tian, Lei Zhou, Yizheng Wu*, and Zhensheng Tao*
Nano. Lett. Vol.22, Issue.24, 10111-10119 (2022)

[206]"Transmissive angle-multiplexed meta-polarizer based on a multilayer metasurface",
Chenxi Pu, Zhuo Wang, Shulin Sun, Lei Zhou*, and Qiong He*
Chinese Optics Letters Vol.21, Issue.2, 023603, 1-7 (2022)
PDF download

[205]"Uncovering the Origin of Chirality from Plasmonic Nanoparticle/Cellulose Nanocrystal Composite Films",
Sixiang Zhao, Han Zhu, Jicun Lu, Ming Li, Liancheng Zhao, Lei Zhou,* and Liming Gao*
Adv. Funct. Mater. Vol.32, Issue.44, 2201927, 1-10 (2022)
PDF download

[204]"Long-wavelength infrared selective emitter for thermal infrared camouflage under a hot environment",
Jinguo Zhang, Zhengji Wen, Ziji Zhou, Dongjie Zhou, Qianli Qiu, Jun Ge, Yongxing Zeng, Yan Sun, Lei Zhou, Ning Dai, Junhao Chu, and Jiaming Hao
Optics Express Vol.30, Issue.13, 24132-24144 (2022)
PDF download

[203]"Geometry-dependent skin effects in reciprocal photonic crystals",
Zhening Fang, Mengying Hu, Lei Zhou and Kun Ding*
Nanophotonics Vol.11, Issue.15, 1-10 (2022)
PDF download

[202]"Broadband spin-unlocked metasurfaces for bifunctional wavefront manipulations",
Shaohua Dong, Shiqing Li, Xiaohui Ling, Guangwei Hu, Yi Li, Hongyi Zhu, Lei Zhou*, and Shulin Sun*
Appl. Phys. Lett. Vol.120, Issue.18, 181702, 1-7 (2022)
PDF download

[201]"High-efficiency generation of far-field spin-polarized wavefronts via designer surface wave metasurfaces",
Weikang Pan, Zhuo Wang, Yizhen Chen, Shiqing Li, Xiaoying Zheng, Xinzhang Tian, Cong Chen, Nianxi Xu, Qiong He, Lei Zhou* and Shulin Sun*
Nanophotonics Vol.11, Issue.9, 1-12 (2022)
PDF download

[200]"Gate-tuned graphene meta-devices for dynamically controlling terahertz wavefronts",
Qiushi Li, Xiaodong Cai, Tong Liu, Min Jia, Qiong Wu, Haoyang Zhou, Huanhuan Liu, Qianqian Wang, Xiaohui Ling, Cong Chen, Fan Ding, Qiong He, Yuanbo Zhang, Shiyi Xiao* and Lei Zhou*
Nanophotonics Vol.11, Issue.9, 1-12 (2022)
PDF download

[199]"Perfect anomalous reflectors at optical frequencies",
Tao He, Tong Liu, Shiyi Xiao, Zeyong Wei, Zhanshan Wang, Lei Zhou, Xinbin Cheng
Sci. Adv Vol 8, Issue 9 , 1-9 (2022)
PDF download

[198]"Revisiting the anomalous spin-Hall effect of light near the Brewster angle",
Xiaohui Ling, Weilai Xiao, Shizhen Chen, Xinxing Zhou, Hailu Luo and Lei Zhou
Phys. Rev. A Vol.103, Issue.3, 033515, 1-7 (2021)
PDF download

[197]"Ultra-broadband perfect absorber based on self-organizing multi-scale plasmonic nanostructures",
Haibo Hu, Junhua Gao, Wan Wang, Shiwei Tang, Lei Zhou, Qiong He, Haichen Wu, Xiaoying Zheng, Xiaoyun Li, Xiuhong Li, Alexander A. Rogachev and Hongtao Cao
Applied Materials Today Vol.26, 101266, 1-9 (2021)
PDF download

[196]"Quantitative Single-Particle Fluorescence Imaging Elucidates Semiconductor Shell Influence on Ag@TiO2 Photocatalysis",
Yujie Liu, Kun Zhang, Xiaochaoran Tian, Lei Zhou, Jianwei Liu and Baohong Liu
ACS Appl. Mater. Interfaces Vol.13, Issue.6, 7680–7687 (2021)

[195]"Coupling between Meta-atoms: a new degree of freedom in metasurfaces manipulating electromagnetic waves",
Jing Lin, Qi Li, Meng Qiu, Qiong He and Lei Zhou.
Chinese Optics Vol.14, Issue.4, 717-735 (2021)
PDF download

[194]"Active spintronic-metasurface terahertz emitters with tunable chirality",
Changqin Liu, Shunjia Wang , Sheng Zhang, Qingnan Cai, Peng Wang, Chuanshan Tian, Lei Zhou, Yizheng Wu and Zhensheng Tao
Advanced Photonics Vol.3, Issue.5, 056002, 1-10 (2021)
PDF download

[193]"Dynamically controlling terahertz wavefronts with cascaded metasurfaces",
Xiaodong Cai, Rong Tang, Haoyang Zhou, Qiushi Li, Shaojie Ma, Dongyi Wang, Tong Liu, Xiaohui Ling ,Wei Tan, Qiong He, Shiyi Xiao and Lei Zhou
Advanced Photonics Vol.3, Issue.3, 036003, 1-10 (2021)
PDF download

[192]"High-Efficiency Manipulations on Electromagnetic Waves with Metasurfaces",
Shulin Sun, Qiong He, Jiaming Hao, Shiyi Xiao, Lei Zhou
光学学报 Vol.41, Issue.1, 0123003, 1-14 (2021)
PDF download

[191]"Ultrabroad-band and low-frequency microwave absorption based on activated waxberry metamaterial",
Xianxian Sun, Zhuo Wang, Shasha Wang, Yuanhao Ning, Minglong Yang, Shuang Yang, Lei Zhou, Qiong He,Yibin Li
Chemical Engineering Journal Vol.422, Issue.15,130142, 1-8 (2021)
PDF download

[190]"Topology‐Induced Phase Transitions in Spin‐Orbit Photonics",
Xiaohui Ling,Fuxin Guan ,Xiaodong Cai,Shaojie Ma,He‐Xiu Xu,Qiong He,Shiyi Xiao and Lei Zhou
Laser & Photonics Reviews Vol.15, Issue.6, 2000492, 1-10 (2021)
PDF download

[189]"Engineering single-molecule fluorescence with asymmetric nano-antennas",
Wenqi Zhao, Xiaochaoran Tian, Zhening Fang, Shiyi Xiao, Meng Qiu, Qiong He, Wei Feng, Fuyou Li, Yuanbo Zhang, Lei Zhou and Yan-Wen Tan
Light: Science & Applications Vol.10, Article number: 79, 1-9 (2021)
PDF download

[188]"Efficient generation of complex vectorial optical fields with metasurfaces ",
Dongyi Wang, Feifei Liu, Tong Liu, Shulin Sun,Qiong He & Lei Zhou
Light: Science & Applications Vol.10, Article number: 67, 1-14 (2021)
PDF download

[187]"All-dielectric orthogonal doublet cylindrical metalens in long-wave infrared regions ",
Xiaoyan Shi, Dejia Meng, Zheng Qin, Qiong He, Shulin Sun, Lei Zhou, David R. Smith, Qing Huo Liu, Tarik Bourouina, and Zhongzhu Liang
Optics Express Vol.29, Issue.3, 3524-3532 (2021)
PDF download

[186]"Achromatic terahertz Airy beam generation with dielectric metasurfaces ",
Qingqing Cheng, Juncheng Wang, Ling Ma, Zhixiong Shen, Jing Zhang, Xiaoying Zheng,Tao Chen, Ye Yu, Dong Yu, Qiong He, Wei Hu, Tao Li, Songlin Zhuang and Lei Zhou
Nanophotonics Vol.10, Issue.3, 1123-1131 (2021)
PDF download

[185]"On-chip trans-dimensional plasmonic router",
Shaohua Dong, Qing Zhang, Guangtao Cao, Jincheng Ni, Ting Shi, Shiqing Li, Jingwen Duan, Jiafu Wang, Ying li, Shulin Sun, Lei Zhou, Guangwei Hu, and Cheng-Wei Qiu
Nanophotonics Vol.9, Issue.10, 3357-3365 (2021)
PDF download

[184]"Vortex generation in the spin-orbit interaction of a light beam propagating inside a uniaxial medium: orgin and efficiency",
Xiaohui Ling, Huiling Luo, Fuxin Guan, Xinxing Zhou, Hailu Luo,and Lei Zhou
Optics Express Vol.28, Issue.19, 27258-27267 (2020)
PDF download

[183]"Scatterings and wavefront manipulations of surface plasmon polaritons",
Guan Fu-Xin, Dong Shao-Hua,He Qiong,Xiao Shi-Yi,Sun Shu-Lin and Zhou Lei
Acta Physica Sinica Vol.69, Issue.15, 157804, 1-17 (2020)
PDF download

[182]"Effective-medium theory for multilayer metamaterials: Role of near-field corrections ",
Tong Liu , Shaojie Ma, Bowen Yang, Shiyi Xiao, and Lei Zhou
Phys.Rev.B Vol.102, Issue.17, 174208, 1-13 (2020)
PDF download

[181]"High-efficiency metadevices for bifunctional generations of vectorial optical fields ",
Dongyi Wang, Tong Liu, Yuejiao Zhou, Xiaoying Zheng, Shulin Sun, Qiong He & Lei Zhou
Nanophotonics Vol.10, Issue.1, 1-11 (2020)
PDF download

[180]"A review of high-efficiency Pancharatnam–Berry metasurfaces ",
Wang Zhuo, Shulin Sun, Qiong He & Lei Zhou
Terahertz Science and Technology Vol.13, Number: 3, 73-89 (2020)
PDF download

[179]"Tailoring the lineshapes of coupled plasmonic systems based on a theory derived from first principles ",
Jing Lin, Meng Qiu, Xiyue Zhang, Huijie Guo, Qingnan Cai, Shiyi Xiao, Qiong He & Lei Zhou
Light: Science & Applications Vol.9, Article number: 158, 1-11 (2020)
PDF download

[178]"Helicity-delinked manipulations on surface waves and propagating waves by metasurfaces ",
Shiqing Li, Zhuo Wang, Shaohua Dong, Sixiong Yi, Fuxin Guan, Yizhen Chen, Huijie Guo, Qiong He, Lei Zhou, and Shulin Sun
Nanophotonics Vol.9, Issue.10, 1-9 (2020)
PDF download

[177]"Excite Spoof Surface Plasmons with Tailored Wavefronts Using High‐Efficiency Terahertz Metasurfaces ",
Zhuo Wang, Shiqing Li, Xueqian Zhang, Xi Feng, Qingwei Wang, Jiaguang Han, Qiong He, Weili Zhang, Shulin Sun and Lei Zhou
Advanced Science Vol.7, Issue.19, 2000982, 1-8 (2020)
PDF download

[176]"Broadband and high-efficiency spin-polarized wave engineering with PB metasurfaces ",
Shiqing Li, Shaohua Dong, Sixiong Yi, Weikang Pan, Yizhen Chen, Fuxin Guan, Huijie Guo, Zhuo Wang, Qiong He, Lei Zhou, and Shulin Sun
Optics Express Vol.28, Issue.10, 15601-15610 (2020)
PDF download

[175]"Large-scale, low-cost, broadband and tunable perfect optical absorber based on phase-change material ",
Nanli Mou, Xiaolong Liu, Tao Wei, Hongxing Dong, Qiong He, Lei Zhou, Yaqiang Zhang, Long Zhang and Shulin Sun
Nanoscale Vol.12, Number: 9, 5374-5379 (2020)
PDF download

[174]"A complete phase diagram for dark-bright coupled plasmonic systems: applicability of Fano’s formula ",
Wanxia Huang, Jing Lin, Meng Qiu, Tong Liu, Qiong He, Shiyi Xiao and Lei Zhou
Nanophotonics Vol.9, Issue.10, 1-12 (2020)
PDF download

[173]"Controlling angular dispersions in optical metasurfaces ",
Xiyue Zhang, Qi Li, Feifei Liu, Meng Qiu, Shulin Sun, Qiong He and Lei Zhou
Light: Science & Applications Vol.9, Article number: 76, 1-12 (2020)
PDF download

[172]"Tunable Graphene Split-Ring Resonators ",
Qiaoxia Xing, Chong Wang, Shenyang Huang, Tong Liu, Yuangang Xie, Chaoyu Song, Fanjie Wang, Xuesong Li, Lei Zhou, and Hugen Yan
Phys. Rev. Applied Vol.13, Issue.4, 041006, 1-6 (2020)
PDF download

[171]"A Tunable Metasurface with Switchable Functionalities: From Perfect Transparency to Perfect Absorption ",
Yue Li, Jing Lin, Huijie Guo, Wujiong Sun, Shiyi Xiao, and Lei Zhou
Adv. Opt. Mater Vol.8, Issue.6, 1901548, 1-8 (2020)
PDF download

[170]"Roadmap on metasurfaces ",
Oscar Quevedo-Teruel, Hongsheng Chen, Ana Díaz-Rubio, Gurkan Gok, Anthony Grbic, Gabriele Minatti, Enrica Martini, Stefano Maci, George V Eleftheriades, Michael Chen, Nikolay I Zheludev, Nikitas Papasimakis, Sajid Choudhury, Zhaxylyk A Kudyshev, Soham Saha, Harsha Reddy, Alexandra Boltasseva, Vladimir M Shalaev, Alexander V Kildishev, Daniel Sievenpiper, Christophe Caloz, Andrea Alù, Qiong He, Lei Zhou, Guido Valerio, Eva Rajo-Iglesias, Zvonimir Sipus, Francisco Mesa, Raul Rodríguez-Berral, Francisco Medina, Victor Asadchy, Sergei Tretyakov and Christophe Craeye
Journal of Optics Vol.21, Number.7, 073002, 1-44 (2019)
PDF download

[169]"Tunable/Reconfigurable Metasurfaces: Physics and Applications ",
Qiong He, Shulin Sun, and Lei Zhou
Research Vol.2019, Article ID: 1849272, 1-16 (2019)
PDF download

[168]"High-performance meta-devices based on multilayer meta-atoms: interplay between the number of layers and phase coverage ",
Bowen Yang, Tong Liu, Huijie Guo, Shiyi Xiao, Lei Zhou
Science Bulletin Vol.64, Issue.12, 823–835 (2019)
PDF download

[167]"Scatterings from surface plasmons to propagating waves at plasmonic discontinuities ",
Fuxin Guan, Shulin Sun, Shiyi Xiao, Qiong He, Lei Zhou
Science Bulletin Vol.64, Issue.12, 802–807 (2019)
PDF download

[166]"Electromagnetic metasurfaces: physics and applications ",
Shulin Sun, Qiong He, Jiaming Hao, Shiyi Xiao, and Lei Zhou
Advances in Optics and Photonics Vol.11, Issue.2, 380-479 (2019)
PDF download

[165]"Multiple-Beam Interference-Enabled Broadband Metamaterial Wave Plates ",
Junhao Li, Huijie Guo, Tao Xu, Lin Chen, Zhihong Hang, Lei Zhou, and Shuqi Chen
Phys. Rev. Applied Vol.11, Issue.4, 044042, 1-9 (2019)
PDF download

[164]"Observation of Anomalous π Modes in Photonic Floquet Engineering ",
Qingqing Cheng, Yiming Pan, Huaiqiang Wang, Chaoshi Zhang, Dong Yu, Avi Gover, Haijun Zhang, Tao Li, Lei Zhou, and Shining Zhu
Phys. Rev. Lett Vol.122, Issue.17, 173901, 1-6 (2019)
PDF download

[163]"Efficient manipulations of circularly polarized terahertz waves with transmissive metasurfaces ",
Min Jia, Zhuo Wang, Heting Li, Xinke Wang, Weijie Luo, Shulin Sun, Yan Zhang, Qiong He and Lei Zhou
Light: Science & Applications 8, Article number: 16, 1-9 (2019)
PDF download

[162]"Hyperbolic Metamaterial Devices for Wavefront Manipulation ",
Xiang Yin, Hua Zhu, Huijie Guo, Ming Deng, Tao Xu, Zhijie Gong, Xun Li, Zhi Hong Hang, Chao Wu, Hongqiang Li, Shuqi Chen, Lei Zhou and Lin Chen
Laser & Photonics Reviews Vol.13, Issue.1, 1800081, 1-11 (2019)
PDF download

[161]"Flat metasurfaces to collimate electromagnetic waves with high efficiency ",
Hua Zhu, Tao Xu, Zhuo Wang Junhao Li, Zhihong Hang, Lei Zhou, Shuqi Chen, Xun Li, and Lin Chen
Optics Express Vol.26, Issue.22, 28531-28543 (2018)
PDF download

[160]"Broadband Terahertz Generation via the Interface Inverse Rashba-Edelstein Effect ",
C. Zhou, Y. P. Liu, Z. Wang, S. J. Ma, M. W. Jia, R. Q. Wu, L. Zhou, W. Zhang, M. K. Liu, Y. Z. Wu, and J. Qi
Phys. Rev. Lett Vol.121, Issue.8, 086801, 1-6 (2018)
PDF download

[159]"A hybrid invisibility cloak based on integration of transparent metasurfaces and zero-index materials ",
Hongchen Chu, Qi Li, Bingbing Liu, Jie Luo, Shulin Sun, Zhi Hong Hang, Lei Zhou and Yun Lai
Light: Science & Applications 7, Article number: 50, 1-8 (2018)
PDF download

[158]"High-Efficiency Metasurfaces: Principles, Realizations, and Applications ",
Qiong He, Shulin Sun, Shiyi Xiao, and Lei Zhou
Adv. Opt. Mater Vol.6, Issue.19, 1800415, 1-23 (2018)
(Highlighted by MaterialsViewsChina)
PDF download

[157]"Reconstructing a plasmonic metasurface for a broadband high-efficiency optical vortex in the visible frequency ",
Bing-Rui Lu, Jianan Deng, Qi Li, Sichao Zhang, Jing Zhou, Lei Zhou, and Yifang Chen
Nanoscale Vol.26, Number: 10, 12378-12385 (2018)
PDF download

[156]"Dielectric meta-walls for surface plasmon focusing and Bessel beam generation ",
Shaohua Dong, Zhuo Wang, Huijie Guo, Fuxin Guan, Xiaoer Li, Qiong He, Haibin Zhao, Lei Zhou, and Shulin Sun
EPL Vol.122, Number: 6, 67002, 1-5 (2018)
PDF download

[155]"Trifunctional metasurfaces: concept and characterizations ",
Weikang Pan, Tong Cai, Shiwei Tang, Lei Zhou, and Jianfeng Dong
Opt. Express Vol.26, Issue.13, 17447-17457 (2018)
PDF download

[154]"Angular Dispersions in Terahertz Metasurfaces: Physics and Applications ",
Meng Qiu, Min Jia, Shaojie Ma, Shulin Sun, Qiong He, and Lei Zhou
Phys. Rev. Applied Vol.9, Issue.5, 054050, 1-8 (2018)
PDF download

[153]"Hybridization-induced broadband terahertz wave absorption with graphene metasurfaces ",
Nanli Mou, Shulin Sun, Hongxing Dong, Shaohua Dong, Qiong He, Lei Zhou, and Long Zhang
Optics ExpressVol.26, Issue.9, 11728-11736 (2018)
PDF download

[152]"High-efficiency generation of Bessel beams with transmissive metasurfaces ",
Zhuo Wang, Shaohua Dong, Weijie Luo, Min Jia, Zhongzhu Liang, Qiong He, Shulin Sun, and Lei Zhou
Applied Physics Letters Vol.112, Issue.19, 191901, 1-5 (2018)
PDF download

[151]"Textile Display for Electronic and Brain-Interfaced Communications ",
Zhitao Zhang, Liyuan Cui, Xiang Shi, Xiaochaoran Tian, Dongping Wang, Chunni Gu, Er Chen, Xunliang Cheng, Yifan Xu, Yajie Hu, Jiayi Zhang, Lei Zhou, Hon Hang Fong, Pibo Ma, Gaoming Jiang, Xuemei Sun, Bo Zhang and Huisheng Peng
Adv. Mater. Vol.30, Issue.18, 1800323, 1-8 (2018)
PDF download

[150]"Multifunctional Metasurfaces Based on the “Merging” Concept and Anisotropic Single-Structure Meta-Atoms ",
Shiwei Tang, Tong Cai, He-Xiu Xu, Qiong He, Shulin Sun and Lei Zhou
Applied Sciences Vol.8, Issue.4, 555, 1-18 (2018)
PDF download

[149]"Anomalous scaling laws of hyperbolic metamaterials in a tubular geometry ",
Shiwei Tang, Yangfu Fang, Lei Zhou, Zhaowei Liu and Yongfeng Mei
Journal of the Optical Society of America B Vol.35, Issue.2, 391-395 (2018) Copyright Optical Society of America
PDF download

[148]"Transmission/reflection behaviors of surface plasmons at an interface between two plasmonic systems ",
Fuxin Guan, Shulin Sun, Shaojie Ma, Zhening Fang, Baocheng Zhu, Xin Li, Qiong He, Shiyi Xiao and Lei Zhou
J. Phys.: Condens. Matter Vol.30, Number: 11, 114002, 1-12 (2018) Copyright IOP Publishing
PDF download

[147]"Flat optical transparent window: mechanism and realization based on metasurfaces",
Huijie Guo, Jing Lin, Meng Qiu, Junxia Tian, Qian Wang, Yue Li, Shulin Sun, Qiong He, Shiyi Xiao and Lei Zhou
J. Phys. D: Appl. Phy. Vol.51, Number: 7, 074001, 1-12 (2018). Copyright Institute of Physics
PDF download

[146]"Highly Efficient Wave-Front Reshaping of Surface Waves with Dielectric Metawalls ",
Shaohua Dong, Yu Zhang, Huijie Guo, Jingwen Duan, Fuxin Guan, Qiong He, Haibin Zhao, Lei Zhou, and Shulin Sun
Phys. Rev. Appl. Vol.9, Issue.1, 014032, 1-9 (2018) Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[145]"Theoretical analysis and simulation of pulsed laser heating at interface",
Ying Xu, Ruizhe Wang, Shaojie Ma, Lei Zhou, Y.Ron Shen, and Chuanshan Tian
J. Appl. Phys. Vol.123, Issue.2, 025301, 1-8 (2018). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[144]"Broadband wave plates made by plasmonic metamaterials ",
Lin Chen, Xianmin Ke, Huijie Guo, Junhao Li, Xun Li & Lei Zhou
Sci. Rep. 8, Article number: 1051, 1-9 (2018). Copyright Nature Publishing Group
PDF download

[143]"Deterministic Approach to Achieve Broadband Polarization-Independent Diffusive Scatterings Based on Metasurfaces ",
He-Xiu Xu, Shaojie Ma, Xiaohui Ling, Xiao-Kuan Zhang, Shiwei Tang, Tong Cai, Shulin Sun, Qiong He, and Lei Zhou
ACS Photonics  Vol.5, Issue.5, 1691–1702 (2018) Copyright American Chemical Society

[142]"High-Efficiency and Full-Space Manipulation of Electromagnetic Wave Fronts with Metasurfaces ",
Tong Cai, GuangMing Wang, ShiWei Tang, HeXiu Xu, JingWen Duan, Huijie Guo, Fuxin Guan, Shulin Sun, Qiong He, and Lei Zhou
Phys. Rev. Appl. 8, 034033 (2017) Copyright the American Institute of Physics
(Editor's suggestion.)
PDF download

[141]"High-efficiency chirality-modulated spoof surface plasmon meta-coupler ",
Jingwen Duan, Huijie Guo, Shaohua Dong, Tong Cai, Weijie Luo, Zhongzhu Liang, Qiong He, Lei Zhou & Shulin Sun
Sci. Rep. 7 1354 (2017). Copyright Nature Publishing Group
PDF download

[140]"Transmissive Ultrathin Pancharatnam-Berry Metasurfaces with nearly 100% Efficiency ",
Weijie Luo, Shulin Sun, He-Xiu Xu, Qiong He, and Lei Zhou
Phys. Rev. Appl. 7, 044033 (2017) Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[139]"Flexible control of highly-directive emissions based on bifunctional metasurfaces with low polarization cross-talking ",
He-Xiu Xu, Shiwei Tang, Xiaohui Ling, Weijie Luo, and Lei Zhou
Annalen Der Physik 529, No.5, 1700045(2017)/DOI 10.1002/andp.201700045 Copyright WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
(The back cover of Annalen Der Physik in 2017.)
PDF download

[138]"Ultra-wide band reflective metamaterial wave plates for terahertz waves ",
Shaojie Ma, Xinke Wang, Weijie Luo, Shulin Sun, Yan Zhang, Qiong He, and Lei Zhou
EPL 117(2017)37007 Copyright EPLA
PDF download

[137]"Revealing the spin optics in conic-shaped metasurfaces ",
Yanjun Bao, Shuai Zu, Wei Liu, Lei Zhou, Xing Zhu, and Zheyu Fang,
Phys. Rev. B 95, 081406 (2017) Copyright American Physical Society
PDF download

[136]"High-Performance bifunctional metasurfaces in transmission and reflection geometries ",
Tong Cai, ShiWei Tang, GuangMing Wang, HeXiu Xu, ShuLin Sun, Qiong He, and Lei Zhou,
Adv. Opt. Mater. 5, 1600506 (2017) Copyright WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
(Highlighted by MaterialsViewsChina)
PDF download

[135]"Multifunctional microstrip array combining a linear polarizer and focusing metasurface ",
He-Xiu Xu, Shiwei Tang, Guang-Ming Wang, Tong Cai, Wanxia Huang, Qing He, Shulin Sun, and Lei Zhou,
IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION 64 8 (2016) Copyright IEEE
PDF download

[134]"Tunable microwave metasurfaces for high-performance operations: dispersion compensation and dynamical switch ",
He-Xiu Xu, Shiwei Tang, Shaojie Ma, Weijie Luo, Tong Cai1, Shulin Sun, Qiong He, and Lei Zhou,
Sci. Rep. 6 38255 (2016) Copyright Nature Publishing Group
PDF download

[133]"Aberration-free and functionality-switchable meta-lenses based on tunable metasurfaces ",
He-Xiu Xu, Shaojie Ma, Weijie Luo, Tong Cai, Shulin Sun, Qiong He, and Lei Zhou,
Applied Physics Letters 109, 193506 (2016) Copyright AIP Publishing
PDF download

[132]"Highly Ligand-Directed and Size-Dependent Photothermal Properties of Magnetite Particles ",
Haibao Peng, Shiwei Tang, Ye Tian, Rui Zheng, Lei Zhou, and Wuli Yang,
Part. Part. Syst. Charact. 33 332–340 (2016). Copyright WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
PDF download

[131]"Dynamical control on helicity of electromagnetic waves by tunable metasurfaces ",
He-Xiu Xu, Shulin Sun, Shiwei Tang, Shaojie Ma, Qiong He, Guang-Ming Wang, Tong Cai, Hai-Peng Li, and Lei Zhou,
Sci. Rep. 6 27503 (2016). Copyright Nature Publishing Group
PDF download

[130]"Polypyrrole Composite Nanoparticles with Morphology-Dependent Photothermal Effect and Immunological Responses ",
Ye Tian, Jianping Zhang, Shiwei Tang, Lei Zhou, and Wuli Yang,
Small 12, 6, 721–726 (2016). Copyright Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
PDF download

[129]"Effective medium theory for subwavelength cylinder arrays ",
Baocheng Zhu, Shiwei Tang, and Lei Zhou,
Europhysics Letters 113 48002 (2016). Copyright EPLA
PDF download

[128]"Resonant modes in metal/insulator/metal metamaterials: An analytical study on near-field couplings ",
Shaojie Ma, Shiyi Xiao, and Lei Zhou,
Phys. Rev. B 93, 045305 (2016). Copyright American Physical Society
PDF download

[127]"High-efficiency Surface Plasmon Meta-couplers: Concept and Microwave-regime realizations ",
Wujiong Sun, Qiong He, Shulin Sun and Lei Zhou,
Light: Science & Applications 5, 16003 (2016). Copyright Nature Publishing Group
PDF download (Main Text, SOM)

[126]"Tubular optical microcavities of indefinite medium for sensitive liquid refractometers ",
Shiwei Tang, Yangfu Fang, Zhaowei Liu, Lei Zhou and Yongfeng Mei
Lab Chip 16, 182–187 (2016) Copyright The Royal Society of Chemistry
PDF download

[125]"Tailor the Functionalities of Metasurfaces Based on a Complete Phase Diagram ",
Che Qu, Shaojie Ma, Jiaming Hao, Meng Qiu, Xin Li, Shiyi Xiao, Ziqi Miao, Ning Dai, Qiong He, Shulin Sun, and Lei Zhou
Phys. Rev. Lett. 115, 235503 (2015) Copyright American Physical Society
PDF download

[124]"Metamaterial-based design for a half-wavelength plate in the terahertz range ",
Radu Malureanu, Wujiong Sun, Maksim Zalkovskij, Qiong He, Lei Zhou, Peter Uhd Jepsen, and Andrei Lavrinenko,
Applied Physics A-Materials Science & Processing 119, 2, 467-473 (2015) Copyright Springer Berlin Heidelberg
PDF download

[123]"Broadband diffusion of terahertz waves by multi-bit coding metasurfaces ",
Li-Hua Gao, Qiang Cheng, Jing Yang, Shao-Jie Ma, Jie Zhao, Shuo Liu, Hai-Bing Chen, Qiong He, Wei-Xiang Jiang, Hui-Feng Ma, Qi-Ye Wen, Lan-Ju Liang, Biao-Bing Jin, Wei-Wei Liu, Lei Zhou, Jian-Quan Yao, Pei-Heng Wu and Tie-Jun Cui,
Light: Science & Applications 4, e324 (2015). Copyright Nature Publishing Group
PDF download

[122]"Widely Tunable Terahertz Phase Modulation with Gate-controlled Graphene Metasurfaces ",
Ziqi Miao, Qiong Wu, Xin Li, Qiong He, Kun Ding, Zhenghua An, Yuanbo Zhang, and Lei Zhou,
Phys. Rev. X 5, 041027 (2015). Copyright American Physical Society
PDF download
(Science and Technology Daily)
PDF download

[121]"Analytic Derivation of Electrostrictive Tensors and Their Application to Optical Force Density Calculations ",
Wujiong Sun, S. B. Wang, Jack Ng, Lei Zhou, and C. T. Chan,
Phys. Rev. B 91, 235439 (2015). Copyright American Physical Society
(Editor's suggestion.)
PDF download

[120]"Electromagnetic Metasurfaces ",
Shulin Sun, Qiong He and Lei Zhou,
Physics 20150603 (2015). Copyright Physics
PDF download

[119]"Terahertz Broadband Low-Reflection Metasurface by Controlling Phase Distributions ",
Di Sha Dong, Jing Yang, Qiang Cheng, Jie Zhao, Li Hua Gao, Shao Jie Ma, Shuo Liu, Hai Bin Chen, Qiong He, Wei Wei Liu, Zheyu Fang, Lei Zhou and Tie Jun Cui,
Adv. Optical Mater. 201500156 (2015). Copyright WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
PDF download

[118]"Fractal plasmonic metamaterials: physics and applications ",
Shiwei Tang, Qiong He, Shiyi Xiao, Xueqin Huang and Lei Zhou,
Nanotechnol Rev 4(3): 277–288 (2015). Copyright DE GRUYTER
PDF download

[117]"Effective-medium theory for one-dimensional gratings ",
Shiwei Tang, Baocheng Zhu, Min Jia, Qiong He, Shulin Sun, Yongfeng Mei and Lei Zhou,
Phys. Rev. B 91, 174201 (2015). Copyright American Physical Society
PDF download

[116]"Quantitative study of the quadratic magneto-optical Kerr effects in Fe films ",
J. H. Liang, X. Xiao, J. X. Li, B. C. Zhu, J. Zhu, H. Bao, L. Zhou and Y. Z. Wu,
Opt. Express 23, 9 (2015). Copyright Optical Society of America
PDF download

[115]"Photonic Spin Hall Effect with Nearly 100% Efficiency ",
Weijie Luo, Shiyi Xiao, Qiong He, Shulin Sun, and Lei Zhou,
Adv. Opt. Mater. 3, 1102 (2015). Copyright WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
(Top-5 most downloaded paper in May)
PDF download (Main Text, SOM)
(The back cover of August issue of Advanced Optical Materials in 2015.)
PDF download
TIF download

[114]"Experimental verifications on an effective model for photonic coupling ",
Meng Qiu, Shiyi Xiao, Qiong He, Shulin Sun, and Lei Zhou,
Opt. Letters 40, 2 (2015). Copyright Optical Society of America
PDF download

[113]"Experimental realization of photonic topological insulator in a uniaxial metacrystal waveguide ",
Wen-Jie Chen, Shao-Ji Jiang, Xiao-Dong Chen, Baocheng Zhu, Lei Zhou, Jian-Wen Dong, and C.T. Chan,
Natrue Communications 5, 5782 (2014). Copyright Macmillan Publishers Limited
PDF download

[112]"Chopstick in negative-index “water” ",
Tianhang Ren, Xinwei Li, Sunlin Sun, and Lei Zhou,
College Physics 33, 10 (2014). Copyright China Academic Journal Electronic Publishing House
PDF download

[111]"Ultra-broadband terahertz metamaterial absorber ",
Jianfei Zhu, Zhaofeng Ma, Wujiong Sun, Fei Ding, Qiong He, Lei Zhou, and Yungui Ma,
Appl. Phys. Lett. 105, 021102 (2014). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[110]"Optimum shape for metallic taper arrays to harvest light ",
Baocheng Zhu, Shiyi Xiao, and Lei Zhou,
Phys. Rev. B 90, 045110 (2014). Copyright the American Physical Society
PDF download

[109]"Realization of optical pulling forces using chirality ",
Kun Ding, Jack Ng, Lei Zhou and C. T. Chan,
Phys. Rev. A 89, 063825 (2014). Copyright the American Physical Society
PDF download

[108]"Low-threshold optical bistabilities in ultra-thin plasmonic films ",
Shiwei Tang, Baocheng Zhu, Shiyi Xiao, Jung-Tsung Shen, and Lei Zhou,
Opt. Lett. 39, 3212 (2014). Copyright Optical Society of America
PDF download

[107]"Controlling electromagnetic waves with meta-surfaces",
Qiong He, Shiyi Xiao, Xin Li, Che Qu, Qin Xu, Shulin Sun, and Lei Zhou,
SPIE Newsroom - Optical Design & Engineering 10.1117/2.1201402.005337 (2014). Copyright 2014 SPIE
PDF download

[106]"Manipulating electromagnetic waves with metamaterials: Concept and microwave realizations",
He Qiong, Sun Shu-Lin, Xiao Shi-Yi, Li Xin, Song Zheng-Yong, Sun Wu-Jiong, and Zhou Lei,
Chin. Phys. B 23, 047808 (2014). Copyright 2014 Chinese Physical Society and IOP Publishing Ltd
PDF download

[105]"High-Efficiency Broadband Meta-Hologram with Polarization-Controlled Dual Images",
Wei Ting Chen, Kuang-Yu Yang, Chih-Ming Wang, Yao-Wei Huang, Greg Sun, I-Da Chiang, Chun Yen Liao, Wei-Lun Hsu, Hao Tsun Lin, Shulin Sun, Lei Zhou, Ai Qun Liu, and Din Ping Tsai,
Nano Lett. 14, 225-230 (2014). Copyright American Chemical Society
(Impact Factor: 13.198)

[104]"Effective model for plasmonic coupling: A rigorous derivation",
Bin Xi, Meng Qiu, Shiyi Xiao, Hao Xu, and Lei Zhou,
Phys. Rev. B 89, 035110 (2014). Copyright the American Physical Society
PDF download

[103]"Optic-null medium: realization and applications",
Qiong He, Shiyi Xiao, Xin Li, and Lei Zhou,
Opt. Express 21, 28948 (2013). Copyright Optical Society of America
PDF download

[102]"Mode-expansion theory for inhomogeneous meta-surfaces",
Shiyi Xiao, Qiong He, Che Qu, Xin Li, Shulin Sun, and Lei Zhou,
Opt. Express 21, 27219 (2013). Copyright Optical Society of America
PDF download

[101]"Electromagnetic field enhancement and its application in spin rectification",
Fuchun Xi, Lijian Zhang, Jie Xu, Lei Fu, Yongsheng Gui, Canming Hu, Lei Zhou, Shan Qiao, and Zhenghua An,
Appl. Phys. Express 6, 103002 (2013). Copyright the Japan Society of Applied Physics
PDF download

[100]"Plasmon-matter interactions in optoelectronic metamaterials with negative refractive index",
Jinjin Xie, Qingyan Fan, Fuchun Xi, Hong Xiao, Ziao Tian, Lijian Zhang, Jie Xu, Qijun Ren, Lei Zhou, Paul K. Chu, and Zhenghua An,
Plasmonics 8, 1309 (2013). Copyright Springer Science+Business Media, LLC
PDF download

[99]"Research progress on gradient meta-surfaces ",
Shulin Sun, Qiong He, Shiyi Xiao, Qin Xu, Xin Li, Che Qu, and Lei Zhou,
Laser & Optoelectronic Progress (in Chinese) 50, 080009 (2013). Copyright Chinese Journal of Lasers Magazine
(Review)
PDF download

[98]"Tailor the surface-wave properties of a plasmonic metal by a metamaterial capping",
Zhengyong Song, Xin Li, Jiaming Hao, Shiyi Xiao, Meng Qiu, Qiong He, Shaojie Ma, and Lei Zhou,
Opt. Express 21, 18178 (2013). Copyright Optical Society of America
PDF download

[97]"Transparent metals and inhomogeneous meta-surfaces",
Zhengyong Song, Shiyi Xiao, Qiong He, Shulin Sun, and Lei Zhou,
Terahertz Science and Technology 6, 125 (2013). Copyright www.tstnetwork.org
(Invited Paper)
PDF download

[96]"Equivalent-medium theory for metamaterials made by planar electronic materials",
Kun Ding, Yuan Shen, Jack Ng and Lei Zhou,
Europhys. Lett. 102, 28005 (2013). Copyright Institute of Physics
PDF download

[95]"New frontiers in metamaterials research: Novel electronic materials and inhomogeneous metasurfaces",
Kun Ding, Shi-Yi Xiao and Lei Zhou,
Front. Phys. 8(4), 386 (2013). Copyright Higher Education Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg
PDF download

[94]"A theoretical study on the conversion efficiencies of gradient meta-surfaces",
Che Qu, Shiyi Xiao, Shulin Sun, Qiong He and Lei Zhou,
Europhys. Lett. 101, 54002 (2013). Copyright Institute of Physics
PDF download

[93]"Fabrication of three-dimensional plasmonic cavity by femtosecond laser-induced forward transfer",
Wei Ting Chen, Ming Lun Tseng, Chun Yen Liao, Pin Chieh Wu, Shulin Sun, Yao-Wei Huang, Chia Min Chang, Chung Hao Lu, Lei Zhou, Ding-Wei Huang, Ai Qun Liu, and Din Ping Tsai,
Opt. Express 21, 618 (2013). Copyright Optical Society of America
PDF download

[92]"Plasmonic light harvesting for multicolor infrared thermal detection",
Feilong Mao, Jinjin Xie, Shiyi Xiao, Susumu Komiyama, Wei Lu, Lei Zhou, and Zhenghua An,
Opt. Express 21, 295 (2013). Copyright Optical Society of America
PDF download

[91]"Microwave Absorption Properties of Carbon Nanocoils Coated with Highly Controlled Magnetic Materials by Atomic Layer Deposition",
Guizhen Wang, Zhe Gao, Shiwei Tang, Chaoqiu Chen, Feifei Duan, Shichao Zhao, Shiwei Lin, Yuhong Feng, Lei Zhou, and Yong Qin,
ACS Nano 6, 11009–11017 (2012). Copyright American Chemical Society
(Impact Factor: 11.421)

[90]"High-Efficiency Broadband Anomalous Reflection by Gradient Meta-Surfaces",
Shulin Sun, Kuang-Yu Yang, Chih-Ming Wang, Ta-Ko Juan, Wei Ting Chen, Chun Yen Liao, Qiong He, Shiyi Xiao, Wen-Ting Kung, Guang-Yu Guo, Lei Zhou, and Din Ping Tsai,
Nano Lett. 12, 6223−6229 (2012). Copyright American Chemical Society
(Impact Factor: 13.198)

[89]"Physics of the zero- n-bar photonic gap: fundamentals and latest developments",
Lei Zhou, Zhengyong Song, Xueqin Huang and C. T. Chan,
Nanophotonics 1, 181-198 (2012). Copyright Walter de Gruyter GmbH
(Review)
PDF download

[88]"Flat metasurfaces to focus electromagnetic waves in reflection geometry",
Xin Li, Shiyi Xiao, Bengeng Cai, Qiong He, Tie Jun Cui, and Lei Zhou,
Opt. Lett. 37, 4940 (2012). Copyright Optical Society of America
PDF download

[87]"Making a continuous metal film transparent via scattering cancellations",
Zhengyong Song, Qiong He, Shiyi Xiao, and Lei Zhou,
Appl. Phys. Lett. 101, 181110 (2012). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[86]"A new method for obtaining transparent electrodes",
Radu Malureanu, Maksim Zalkovskij, Zhengyong Song, Claudia Gritti, Andrei Andryieuski, Qiong He, Lei Zhou, Peter Uhd Jepsen, and Andrei V. Lavrinenko,
Opt. Express 20, 22770 (2012). Copyright Optical Society of America
PDF download

[85]"Fabrication of multilayer metamaterials by femtosecond laser-induced forward-transfer technique",
M. L. Tseng, P. C. Wu, S. Sun, C. M. Chang, W. T. Chen, C. H. Chu, P. L. Chen, L. Zhou, D. W. Huang, T. J. Yen, D. P. Tsai,
Laser & Photonics Reviews 6, 5, 702–707 (2012). Copyright John Wiley & Sons, Inc.
(Impact Factor: 7.388)

[84]"Gradient-index meta-surfaces as a bridge linking propagating waves and surface waves",
Shulin Sun, Qiong He, Shiyi Xiao, Qin Xu, Xin Li & Lei Zhou,
Nature Materials 11, 426-431 (2012). Copyright Macmillan Publishers Limited
(Impact Factor: 29.92)
PDF download

[83]"Enhancement of light-matter interactions in slow-wave metasurfaces",
Shiyi Xiao, Qiong He, Xueqin Huang, Shiwei Tang, and Lei Zhou,
Phys. Rev. B 85, 085125 (2012). Copyright the American Physical Society
PDF download

[82]"Thermodynamic-effect-induced growth, optical modulation and UV lasing of hierarchical ZnO Fabry–Perot resonators",
Hongxing Dong, Shulin Sun, Liaoxin Sun, Weihang Zhou, Lei Zhou, Xuechu Shen, Zhanghai Chen, Jun Wang and Long Zhang,
J. Mater. Chem. 22, 3069 (2012). Copyright the Royal Society of Chemistry
PDF download

[81]"Strong Coupling between Propagating and Localized Surface Plasmons in Plasmonic Cavities",
LI Ming-Zhu, AN Zheng-Hua, ZHOU Lei, MAO Fei-Long, WANG Heng-Liang,
CHIN. PHYS. LETT. 28, 075206 (2011). Copyright Chinese Physical Society and IOP Publishing Ltd
PDF download

[80]"Strong infrared absorber: surfacemicrostructured Au film replicated from black silicon",
Saifeng Zhang, Yuan Li, Guojin Feng, Baocheng Zhu, Shiyi Xiao, Lei Zhou, Li Zhao,
Opt. Express 19, 20462 (2011). Copyright Optical Society of America
PDF download

[79]"Nonlinear responses in optical metamaterials: theory and experiment",
Shiwei Tang, David J. Cho, Hao Xu, Wei Wu, Y. Ron Shen, and Lei Zhou,
Opt. Express 19, 18283 (2011). Copyright Optical Society of America
(Top-10 Downloads of Sep 2011)
PDF download

[78]"Optical magnetic response in three-dimensional metamaterial of upright plasmonic meta-molecules",
Wei Ting Chen, Chen Jung Chen, Pin Chieh Wu, Shulin Sun, Lei Zhou, Guang-Yu Guo, Chinh Ting Hsiao, Kuang-Yu Yang, Nikolay I. Zheludev, and Din Ping Tsai,
Opt. Express 19, 12837 (2011). Copyright Optical Society of America
PDF download

[77]"Super imaging with a plasmonic metamaterial: role of aperture shape",
Shiyi Xiao, Qiong He, Xueqin Huang, and Lei Zhou,
Metamaterials 5, 112 (2011). Copyright Elsevier B.V.
PDF download

[76]"Optimization of Optoelectronic Plasmonic Structures",
Hengliang Wang, Zhenghua An, Che Qu, Shiyi Xiao, Lei Zhou, Susumu Komiyama, Wei Lu, Xuechu Shen, and Paul K. Chu,
Plasmonics 6, 319 (2011). Copyright Springer Science+Business Media, LLC
PDF download

[75]"Theory of coupling in dispersive photonic systems",
Bin Xi, Hao Xu, Shiyi Xiao, and Lei Zhou,
Phys. Rev. B 83, 165115 (2011). Copyright the American Physical Society
PDF download

[74]"Nearly total absorption of light and heat generation by plasmonic metamaterials",
Jiaming Hao, Lei Zhou, and Min Qiu,
Phys. Rev. B 83, 165107 (2011). Copyright the American Physical Society
PDF download

[73]"A transparent metamaterial to manipulate electromagnetic wave polarizations",
Wujiong Sun, Qiong He, Jiaming Hao, and Lei Zhou,
Opt. Lett. 36, 927 (2011). Copyright Optical Society of America
(Top-10 Downloads of Mar 2011)
PDF download

[72]"Single-crystalline polyhedral In2O3 vertical Fabry–Pérot resonators",
Hongxing Dong, Shulin Sun, Liaoxin Sun, Wei Xie, Lei Zhou, Xuechu Shen, and Zhanghai Chen,
Appl. Phys. Lett. 98, 011913 (2011). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[71]"Tight-binding analysis of coupling effects in metamaterials",
Hao Xu, Qiong He, Shiyi Xiao, Bin Xi, Jiaming Hao, and Lei Zhou,
J. Appl. Phys. 109, 023103 (2011). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[70]"Indium oxide octahedra optical microcavities",
Hongxing Dong, Liaoxin Sun, Shulin Sun, Wei Xie, Lei Zhou, Xuechu Shen, and Zhanghai Chen,
Appl. Phys. Lett. 97, 223114 (2010). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[69]"A chirality switching device designed with transformation optics",
Yuan Shen, Kun Ding, Wujiong Sun and Lei Zhou,
Opt. Express 18, 21419 (2010). Copyright Optical Society of America
PDF download

[68]"Manipulate light polarizations with metamaterials: From microwave to visible",
Jiaming Hao, Min Qiu, Lei Zhou,
Front. Phys. China 5, 291(2010). Copyright Higher Education Press and Springer-Verlag Berlin Heidelberg
(Review)
PDF download

[67]"High performance optical absorber based on a plasmonic metamaterial",
Jiaming Hao, Jing Wang, Xianliang Liu, Willie J. Padilla, Lei Zhou, and Min Qiu,
Appl. Phys. Lett. 96, 251104 (2010). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[66]"Fractal plasmonic metamaterials for subwavelength imaging",
Xueqin Huang, Shiyi Xiao, Dexin Ye, Jiangtao Huangfu, Zhiyu Wang, Lixin Ran, and Lei Zhou,
Opt. Express 18, 10377 (2010). Copyright Optical Society of America
PDF download

[65]"Dynamical Green's function theory to study the optical phenomena related to metamaterials",
Weihua Wang, Xueqin Huang, Lei Zhou,
Photonics and Nanostructures: Fundamentals and Applications 8, 23 (2010). Copyright Elsevier B.V.
PDF download

[64]"Directional emissions achieved with anomalous reflection phases of metamaterials",
Kun Ding, Tao Jiang, Jiaming Hao, Lixin Ran, and Lei Zhou,
J. Appl. Phys. 107, 023109 (2010). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[63]"Resonance properties of metallic ring systems",
Lei Zhou, Xueqin Huang, Yi Zhang, Siu-Tat Chui,
Mater. Today 12, 12, p52, (2009). Copyright Elsevier Ltd
(Review, Impact Factor: 12.9)
PDF download

[62]"Longitudinal elliptically polarized electromagnetic waves in off-diagonal magnetoelectric split-ring composites",
S T Chui, Weihua Wang, L Zhou and Z F Lin,
J. Phys.: Condens. Matter 21, 292202 (2009). Copyright Institute of Physics
PDF download

[61]"Effective-medium properties of metamaterials: A quasimode theory",
Shulin Sun, S. T. Chui, and Lei Zhou,
Phys. Rev. E 79, 066604 (2009). Copyright the American Physical Society
PDF download

[60]"Optical metamaterial for polarization control",
Jiaming Hao, Qijun Ren, Zhenghua An, Xueqin Huang, Zhanghai Chen, Min Qiu, and Lei Zhou,
Phys. Rev. A 80, 023807 (2009). Copyright the American Physical Society
PDF download

[59]"Design and miniaturization of split ring structures based on an analytic solution of their resonance",
S. T. Chui, Y. Zhang, and Lei Zhou,
J. Appl. Phys. 104, 034305 (2008). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[58]"Electric and magnetic resonnances in broadside coupled split-ring resonators: An extended mode-expansion theory",
Xueqin Huang, Yi Zhang, S. T. Chui, and Lei Zhou,
Phys. Rev. B 77, 235105 (2008). Copyright the American Physical Society
PDF download

[57]"Electromagnetic wave scatterings by anisotropic metamaterials: Generalized 4×4 transfer-matrix method",
Jiaming Hao and Lei Zhou,
Phys. Rev. B 77, 094201 (2008). Copyright the American Physical Society
PDF download

[56]"Doppler effects of a light source on a metamaterial slab: a rigorous Green's function approach",
Weihua Wang, Xueqin Huang, Lei Zhou, and C. T. Chan,
Opt. Lett. 33, 369 (2008). Copyright Optical Society of America
PDF download

[55]"Effective-medium models and experiments for extraordinary transmission in metamaterial-loaded waveguides",
Hao Xu, Zhiyu Wang, Jiaming Hao, Jiajie Dai, Lixin Ran, J. A. Kong, and Lei Zhou,
Appl. Phys. Lett. 92, 041122 (2008). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[54]"Manipulating Electromagnetic wave polarizations by anisotropic metamaterials",
Jiaming Hao, Yu Yuan, Lixin Ran, Tao Jiang, J. A. Kong, C. T. Chan, and L. Zhou,
Phys. Rev. Lett. 99, 063908 (2007). Copyright the American Physical Society
(Impact Factor: 7)
PDF download

[53]"Two-dimensional complete photonic gaps from layered periodic structures containing anisotropic left-handed metamaterials",
S. L. Sun, X. Q. Huang, and L. Zhou,
Phys. Rev. E 75, 066602 (2007). Copyright the American Physical Society
PDF download

[52]"Magnetic resonances in metallic double split rings: Lower frequency limit and bianisotropy",
L. Zhou, S. T. Chui,
Appl. Phys. Lett. 90, 041903 (2007). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[51]"An effective-medium model for high-impedance surfaces",
J. M. Hao, L. Zhou, and C. T. Chan,
Appl. Phys. A 87, 281 (2007). Copyright Applied Physics A: Materials Science & Processing
PDF download

[50]"All dimensional subwavelength cavities made with meta-materials",
Hongqiang Li, Jiaming Hao, L. Zhou, Z. Y. Wei, L. K. Gong, H. Chen, and C. T. Chan,
Appl. Phys. Lett. 89, 104101 (2006). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[49]"Modulating image oscillations in focusing by a meta-material lens: Time-dependent Green's function approach",
Xueqin Huang, Lei Zhou, and C. T. Chan,
Phys. Rev. B 74, 045123 (2006). Copyright the American Physical Society
PDF download

[48]"Eigenmodes of metallic ring systems: a rigorous approach",
Lei Zhou and S. T. Chui,
Phys. Rev. B 74, 035419 (2006). Copyright the American Physical Society
(Also published in Virtual Journal of Nanoscale Science and Technology, July 31, 2006 issue.)
PDF download

[47]"A time-dependent Green's function approach to study the transient phenomena in metamaterial lens focusing",
Lei Zhou, Xueqin Huang, and C. T. Chan,
Photonics and Nanostructures: Fundamentals and Applications 3, 100 (2005). Copyright Elsevier B.V.
PDF download

[46]"Spin dynamics simulation studies of the field induced phase transition for the spiral antiferromagnet Ba2CuGe2O7",
Ran An, Xiaoping Wang, and Lei Zhou,
Phys. Rev. B 72, 214422 (2005). Copyright the American Physical Society
PDF download

[45]"Relaxation mechanisms in three dimensional meta-material lens focusing",
Lei Zhou and C. T. Chan,
Opt. Lett. 30, 1812 (2005). Copyright Optical Society of America
PDF download

[44]"Electromagnetic wave tunneling through negative-permittivity media with high magnetic fields",
Lei Zhou, W. J. Wen. C. T. Chan, and P. Sheng,
Phys. Rev. Lett. 94, 243905 (2005). Copyright the American Physical Society
(Impact Factor: 7)
PDF download

[43]"Resonant transmission of microwaves through subwavelength fractal slits in a metal plate",
W. J. Wen, L. Zhou, B. Hou, C. T. Chan, and P. Sheng,
Phys. Rev. B 72, 153406 (2005). Copyright the American Physical Society
PDF download

[42]"Quasi-periodic meta-material substrates",
H. Q. Li, Z. H. Hang, Y. Q. Qin, Z. Y. Wei, L. Zhou, Y. W. Zhang, H. Chen, and C. T. Chan,
Appl. Phys. Lett. 86, 121108 (2005). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[41]"Directive emissions from subwavelength metamaterial-based cavities",
Lei Zhou, H. Q. Li, Y. Q. Qin, Z. Y. Wei, and C. T. Chan,
Appl. Phys. Lett. 86, 101101 (2005). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[40]"Vortex-like surface wave and its role in the transient phenomena of meta-material focusing",
Lei Zhou and C. T. Chan,
Appl. Phys. Lett. 86, 101104 (2005). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[39]"Orbital polarization, surface enhancement, and quantum confinement in nanocluster magnetism",
Xiangang Wan, Lei Zhou, Jinming Dong, T. K. Lee, Ding-sheng Wang,
Phys. Rev. B 69, 174414 (2004). Copyright the American Physical Society
PDF download

[38]"High impedance reflectivity and surface wave bandgaps in meta-materials",
Lei Zhou and C. T. Chan,
Appl. Phys. Lett. 84, 1444 (2004). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[37]"Theoretical studies on the transmission and reflection properties of metallic planar fractals",
Lei Zhou, C. T. Chan, P. Sheng,
J. Phys. D: Appl. Phy. 37, 368 (2004). Copyright Institute of Physics
PDF download

[36]"Multiband subwavelength magnetic reflectors based on fractals",
Lei Zhou, Weijia Wen, C. T. Chan, P. Sheng,
Appl. Phys. Lett. 83, 3257 (2003). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[35]"Infrared pass bands from fractal slit patterns on a metal plate",
W. Wen, Z. Yang, G. Xu, Y. H. Chen, L. Zhou, W. K. Ge, C. T. Chan, P. Sheng,
Appl. Phys. Lett. 83, 2106 (2003). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[34]"Anisotropy and oblique total transmission at a planar negative-index interface",
Lei Zhou, C. T. Chan, and P. Sheng,
Phys. Rev. B 68, 115424 (2003). Copyright the American Physical Society
PDF download

[33]"Photonic band gap from a stack of positive and negative index materials",
Jensen Li, Lei Zhou, C. T. Chan, Ping Sheng,
Phys. Rev. Lett. 90, 083901 (2003). Copyright the American Physical Society
(Impact Factor: 7)
PDF download

[32]"Reflectivity of planar metallic fractal patterns",
Lei Zhou, Weijia Wen, C. T. Chan, Ping Sheng,
Appl. Phys. Lett. 82, 1012 (2003). Copyright the American Institute of Physics
PDF download

[31]"Subwavelength photonic band gaps from planar fractals",
Weijia Wen, Lei Zhou, Jensen Ji, Weigun Ge, C. T. Chan, Ping Sheng,
Phys. Rev. Lett. 89, 223901 (2002). Copyright the American Physical Society
(Impact Factor: 7)
PDF download

[30]"Exchange interaction and magnetic phase transition in layered Fe/Au superlattices",
Jian-Tao Wang, Lei Zhou, Dingsheng Wang and Yoshiyuki Kawazoe,
J. Magn. Magn. Mater. 226, 633 (2001). Copyright Elsevier B.V.
PDF download

[29]"Realization of an effective ultrahigh magnetic field on a nanoscale",
S. T. Chui, Jian-Tao Wang, Lei Zhou, K. Esfarjani and Yoshiyuki Kawazoe,
J. Phys.: Condens. Mat. 13, L49 (2001). Copyright Institute of Physics
PDF download

[28]"Exchange interaction and magnetic phase transition in layered FeAu superlattices",
Jian-Tao Wang, Lei Zhou, Dingsheng Wang and Yoshiyuki Kawazoe,
Phys. Rev. B 62, 3354 (2000). Copyright the American Physical Society
PDF download

[27]"Orbital correlation and magnetocrystalline anisotropy in transition metal systems: linear chains",
Dingsheng Wang and Lei Zhou,
Physica B 279, 204 (2000). Copyright Elsevier B.V.
PDF download

[26]"Ab initio-Monte Carlo Studies on the Finite-temperature properties of L1_0 Fe/Au superlattice",
Jian-Tao Wang, Lei Zhou, Ding-Sheng Wang and Yoshiyuki Kawazoe,
Materials Transactions, JIM 41, 601 (2000).

[25]"Orbital correlation effects in small transition metal microclusters",
Lei Zhou, Jian-Tao Wang, Dingsheng Wang, and Yoshiyuki Kawazoe,
Materials Transactions, JIM 40, 1237 (1999).

[24]"First-Principles studies on the structrual and magnetic properties of 3d/(Cu, Ag, Au) multilayers",
Jian-Tao Wang, Lei Zhou and Yoshiyuki Kawazoe,
Materials Transactions, JIM 40, 1228 (1999).

[23]"Orbital correlation and magnetocrystalline anisotropy in one-dimensional transition metal systems",
Lei Zhou, Dingsheng Wang, and Yoshiyuki Kawazoe,
Phys. Rev. B 60, 9545 (1999). Copyright the American Physical Society
PDF download

[22]"Unified spin wave approach for quantum spin systems with single-ion anisotropies",
Lei Zhou and Yoshiyuki Kawazoe,
J. Phys. A: Math. Gen. 32, 6687 (1999). Copyright Institute of Physics
PDF download

[21]"Quantum method for calculating the coercivities of transition-metal magnetic systems",
L. Zhou, Q. Sun, J. T. Wang, J. Z. Yu and Y. Kawazoe,
J. Mag. Soc. Japan 23, 412 (1999).

[20]"Ab initio studies on the structural and magnetic properties of FeCu superlattice",
Jian-Tao Wang, Lei Zhou, Yoshiyuki Kawazoe, and Dingsheng Wang,
Phys. Rev. B 60, 3025 (1999). Copyright the American Physical Society
PDF download

[19]"Stabilities of spin configuration and exchange interactions in (Cr, Mn, Fe)/Ag monatomic multilayers",
Jian-Tao Wang, Zhi-Qiang Li, Lei Zhou, Yoshiyuki Kawazoe, and Dingsheng Wang,
Phys. Rev. B 59, 6974 (1999). Copyright the American Physical Society
PDF download

[18]"Atomistic theory of the critical field for intrinsic spin reversal in transition metals",
Lei Zhou, Yuchi Hashi, Qiang Sun, Jingzhi Yu, Dingsheng Wang and Yishiyuki Kawazoe,
Phys. Rev. B 59, 1028 (1999). Copyright the American Physical Society
PDF download

[17]"On the metastable states in low dimensional magnetic systems",
Q. Sun, Y. Hashi, Lei Zhou, Q. Wang, J. Z. Yu, and Y. Kawazoe,
J. Mag. Soc. Japan 23, 598 (1999).

[16]"Ground states of magnetorheological fluids",
Lei Zhou, Weijia Wen and Ping Sheng,
Phys. Rev. Letts. 81, 1509 (1998). Copyright the American Physical Society
(Impact Factor: 7)
PDF download

[15]"Quantum approach for magnetic multilayers at finite temperatures",
Lei Zhou, Liangbin Hu, Zhifang Lin,Yoshiyuki Kawazoe and Ruibao Tao,
Phys. Rev. B 57, 7863 (1998). Copyright the American Physical Society
PDF download

[14]"Adsorption of O adatoms on hydrogenated Si cluster",
Q. Sun, J. Z. Yu, L. Zhou, Z. Q. Li, Z. Tang, K. Ohno, and Y. Kawazoe,
Europhys. Lett. 43 (1), 47 (1998). Copyright Institute of Physics
PDF download

[13]"Theoretical studies of the magnetic multi-valued recording in coupled multilayers",
Lei Zhou, Ning Xie, Shengyu Jin and Ruibao Tao,
Phys. Rev. B 55, 3693 (1997). Copyright the American Physical Society
PDF download

[12]"A quantum model for the magnetic multi-valued recording",
Lei Zhou, Shengyu Jin, Ning Xie, and Ruibao Tao,
J. Magn. Magn. Mater. 166, 253 (1997).

[11]"A complete Hartree-Fock mean field method for spin systems at finite temperature",
Lei Zhou and Ruibao Tao,
Phys. Lett. A 232, 313 (1997). Copyright Elsevier B.V.
PDF download

[10]"Quantum fluctuations in spin-one magnetic multilayers with easy-plan single-ion anisotropies",
Lei Zhou and Ruibao Tao,
Phys. Lett. A 225, 149 (1997). Copyright Elsevier B.V.
PDF download

[9]"A classical method of magnetic configuration and coercive field for superlattice model",
Ning Xie, Lei Zhou and Ruibao Tao,
Int. J. of Mod. Phys. B 11, 1669 (1997).

[8]"Quantum theory of the coercive force and the capping effect for magnetic multilayers",
Lei Zhou, Ruibao Tao and Yoshiyuki Kawazoe,
Phys. Rev. B 54, 9924 (1996). Copyright the American Physical Society
PDF download

[7]"Spin-one ferromagnets with single-ion anisotropy in a perpendicular external field",
Lei Zhou and Ruibao Tao,
Phys. Rev. B 54, 6333 (1996). Copyright the American Physical Society
PDF download

[6]"Induced magnetization of an easy-plan spin-one ferromagenet",
Lei Zhou and Ruibao Tao,
Phys. Lett. A 214, 199 (1996). Copyright Elsevier B.V.
PDF download

[5]"An extension of the characteristic angle method to the easy-plane spin-3/2 ferromagnet",
Lei Zhou, Ning Xie and Ruibao Tao,
Phys. Lett. A 220, 158 (1996). Copyright Elsevier B.V.
PDF download

[4]"A quantum model for the giant magnetoresistance effect",
Lei Zhou and Ruibao Tao,
Int. J. of Mod. Phys. B 10, 2103 (1996).

[3]"The studies on multiple metastable states in magnetic multilayer",
Ning Xie, Lei Zhou, Shengyu Jin and Ruibao Tao,
Int. J. of Mod. Phys. B 10, 3627 (1996).

[2]"A new method for spin-one ferromagnetic Heisenberg model with easy-plane anisotropy",
Lei Zhou and Ruibao Tao,
Acta Phys. Sinica (in Chinese) 44, 1636 (1995).

[1]"A new method of spin operator transformation for an easy-plane spin-one ferromagnet",
Lei Zhou and Ruibao Tao,
J. Phys. A: Math. Gen. 27, 5599 (1994). Copyright Institute of Physics
PDF download

 
Copyright ©2009 Zhou Group