Visitors

Recent visitors at CQC:

Name From Duration Office Host
Wang, Xuhui KAUST, Sandi Arabia 03/01 - 03/11/13, 10/28 - 10/31/13 2314B Xiao, Jiang
Hu, Bei-lok University of Maryland, USA 04/07 - 04/25/13, 05/10 - 05/21/13, 05/30 - 06/14/13, 07/12 - 07/27/13 2409A You, Jianqiang Wu, Yongshi
Cheng, Haiping University of Florida, USA 06/21 - 07/10/13 2402 Che, Jingguang
Xiao, Di Carneige Mellon University, USA 06/26 - 07/09/13 2314 Xiao, Jiang
Wu, Lianao University of the Basque Country, Spain 05/26 - 06/27/13 2314 You, Jianqiang
Garcia, Lluc Universidad del Paris Vano, France 05/25 - 06/24/13 2314 You, Jianqiang
Yao, Wang University of Hong Kong, China 06/19 - 06/22/13 2314 Xiao, Jiang
Tian, Lin Univ. of California, Merced, USA 05/20 - 06/20/13 2314 You, Jianqiang
Yu, Ting Stevens Institute of Technology, USA 05/22 - 06/14/13 2409 You, Jianqiang
Hu, Xuedong University at Buffalo, USA 05/20 - 06/10/13 2409 You, Jianqiang
Hohenberg, P. New York University, USA 04/28 - 06/08/13 2402A Chen, Yan
Derreumaux, Philippe IBPC, CNRS, Paris, France 04/10 - 04/18/13 2409B Wei, Guanghong
Chen, Yu Tokyo University, Japan 03/21 - 04/03/13 2409B Tao, Ruibao
Wang, Weihua Chalmers University of Technology, Sweden 02/20 - 04/01/13 2409A Zhou, Lei
Sun, Shulin Taiwan University, China 03/22 - 03/29/13 2314A Zhou, Lei
Chen, Yanting TU Delft, The Netherlands 02/24 - 03/22/13 2314A Xiao, Jiang

For practical information about your visit, please see Visiting Information page.

© Center for Quantum Control 2013