Journal Papers

[72]Contrast-enhanced phase-resolved second harmonic generation microscopy.
Zhanshan Wang, Canyu Hong, Zeyuan Sun, Shuang Wu, Bokai Liang, Xidong Duan, Weitao Liu & Shiwei Wu*.
Optics Letters 49, 2117-2120 (2024).Link

[71]Twist Phase Matching in Two-Dimensional Materials.
Hao Hong*, Chen Huang, Chenjun Ma, Jiajie Qi, Xuping Shi, Can Liu, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Enge Wang* & Kaihui Liu*
Phys. Rev. Lett. 131, 233801 (2023).Link

[70]Extrinsic nonlinear Kerr rotation in topological materials under a magnetic field.
Shuang Wu, Zaiyao Fei, Zeyuan Sun, Yangfan Yi, Wei Xia, Dayu Yan, Yanfeng Guo, Youguo Shi, Jiaqiang Yan, David H Cobden, Wei-Tao Liu, Xiaodong Xu & Shiwei Wu*
ACS Nano 17, 18905–18913 (2023).Link

fig.1.jpegfig.2.jpegfig.3.jpegfig.4.jpegfig.5.jpegfig.6.jpeg

[69]Roadmap on nonlinear optics–focus on Chinese research.
Mengxin Ren, Jingjun Xu, Pengfei Lan, Peixiang Lu, Zhi-Yuan Li, Li-Hong Hong, Yulei Wang, Zhenxu Bai, Zhiwei Lv, Zhi-Yuan Zhou, Bao-Sen Shi, Yong Zhang, Shining Zhu, Min Xiao, Satoshi Aya, Yan-qing Lu, Huixin Fan, Min Luo, Ning Ye, Zeyuan Sun, Wei-Tao Liu, Shiwei Wu, Qingyun Li, Hui Hu, Yuanlin Zheng, Xianfeng Chen, Xiaoyong Hu, Chuanshan Tian, Zixian Hu, Guixin Li, Yi Hu, Kun Huang, Heping Zeng, Zhen-Ze Li, Hong-Bo Sun, Lei Dong, Runfeng Li, Wenkai Yang & Kebin Shi
Journal of Physics: Photonics 5, 032501 (2023). Link

[68] Giant electrically tunable magnon transport anisotropy in a van der Waals antiferromagnetic insulator.
Shaomian Qi, Di Chen, Kangyao Chen, Jianqiao Liu, Guangyi Chen, Bingcheng Luo, Hang Cui, Linhao Jia, Jiankun Li, Miaoling Huang, Yuanjun Song, Shiyi Han, Lianming Tong, Peng Yu, Yi Liu, Hongyu Wu, Shiwei Wu, Jiang Xiao, Ryuichi Shindou, X. C. Xie & Jian-Hao Chen*
Nature Communications 14, 2526 (2023). Link

[67] Fourfold Symmetric Superconductivity in Spinel Oxide LiTi2O4(001) Thin Films.
Huanyi Xue, Lijie Wang, Zhongjie Wang, Guanqun Zhang, Wei Peng, Shiwei Wu, Chun-Lei Gao*, Zhenghua An*, Yan Chen, and Wei Li*
ACS Nano 16, 19464–19471 (2022). Link

[66] Two-Dimensional Superconductivity at the Titanium Sesquioxide Heterointerface.
Lijie Wang, Wenhao He, Guangyi Huang, Huanyi Xue, Guanqun Zhang, Gang Mu, Shiwei Wu, Zhenghua An, Changlin Zheng, Yan Chen, and Wei Li*
ACS Nano 16, 16150–16157 (2022). Link

[65] Compelling Evidence for the ε-Phase InSe Crystal by Oblique Incident Second Harmonic Generation.
Zeyuan Sun#, Yu Zhang#, Jimin Qian, Ruixi Qiao, Xian Li, Zerui Wang, Changlin Zheng, Kaihui Liu, Ting Cao, Wei-Tao Liu,* and Shiwei Wu*
Adv. Optical Mater. 10, 2201183 (2022). Link

[64] Nanoscale Impact Ionization and Electroluminescence in a Biased Scanning-Tunneling-Microscope Junction.
Lehua Gu, Shuang Wu, Shuai Zhang, and Shiwei Wu*
Chin. Phys. Lett. 39, 037801 (2022). Link

[63] Spin mapping of intralayer antiferromagnetism and field-induced spin reorientation in monolayer CrTe2.
Jing-Jing Xian, Cong Wang, Jin-Hua Nie, Rui Li, Mengjiao Han, Junhao Lin, Wen-Hao Zhang, Zhen-Yu Liu, Zhi-Mo Zhang, Mao-Peng Miao, Yangfan Yi, Shiwei Wu, Xiaodie Chen, Junbo Han, Zhengcai Xia, Wei Ji* & Ying-Shuang Fu*
Nature Communications 13, 257 (2022). Link

[62] Selective excitation of four-wave mixing by helicity in gated graphene.
Di Huang, Tao Jiang, Yangfan Yi, Yuwei Shan, Yingguo Li, Zhihong Zhang, Kaihui Liu, Wei-Tao Liu, and Shiwei Wu*
Optics Letters 47, 234-237 (2022). Link

[61] Dual-coupling-guided epitaxial growth of wafer-scale single-crystal WS2 monolayer on vicinal a-plane sapphire.
Jinhuan Wang, Xiaozhi Xu, Ting Cheng, Lehua Gu, Ruixi Qiao, Zhihua Liang, Dongdong Ding, Hao Hong, Peiming Zheng, Zhibin Zhang, Zhihong Zhang, Shuai Zhang, Guoliang Cui, Chao Chang, Chen Huang, Jiajie Qi, Jing Liang, Can Liu, Yonggang Zuo, Guodong Xue, Xinjie Fang, Jinpeng Tian, Muhong Wu, Yi Guo, Zhixin Yao, Qingze Jiao, Lei Liu, Peng Gao, Qunyang Li, Rong Yang, Guangyu Zhang, Zhilie Tang, Dapeng Yu, Enge Wang, Jianming Lu, Yun Zhao*, Shiwei Wu*, Feng Ding* & Kaihui Liu*
Nature Nanotechnology 17,33-38(2022). Link

[60] Manipulating Ferromagnetism in Few-Layered Cr2Ge2Te6.
Weizhuang Zhuo, Bin Lei, Shuang Wu, Fanghang Yu, Changsheng Zhu, Jianhua Cui, Zeliang Sun, Donghui Ma, Mengzhu Shi, Honghui Wang, Wenxiang Wang, Tao Wu, Jianjun Ying, Shiwei Wu, Zhenyu Wang*, Xianhui Chen*
Advanced Materials 33, 2008586 (2021). Link

[59] Giant All-Optical Modulation of Second-Harmonic Generation Mediated by Dark Excitons.
Yadong Wang, Susobhan Das, Fadil Iyikanat, Yunyun Dai, Shisheng Li, Xiangdong Guo, Xiaoxia Yang, Jinluo Cheng, Xuerong Hu, Masood Ghotbi, Fangwei Ye, Harri Lipsanen, Shiwei Wu, Tawfique Hasan, Xuetao Gan, Kaihui Liu, Dong Sun, Qing Dai, F. Javier García de Abajo*, Jianlin Zhao*, and Zhipei Sun*
ACS Photonics 8, 2320−2328 (2021). Link

[58] Probing the Chiral Domains and Excitonic States in Individual WS2 Tubes by Second-Harmonic Generation.
Heming Xia, Xinyu Chen, Song Luo, Feng Qin, Alexander Idelevich, Saptarshi Ghosh, Toshiya Ideue, Yoshihiro Iwasa, Alla Zak, Reshef Tenne, Zhanghai Chen, Wei-Tao Liu*, and Shiwei Wu*
Nano Letters 21, 4937–4943 (2021). Link

1.jpeg2.jpeg3.jpeg4.jpeg5.jpeg

[57] Giant enhancement of optical nonlinearity in two-dimensional materials by multiphoton-excitation resonance energy transfer from quantum dots.
Hao Hong, Chunchun Wu, Zixun Zhao, Yonggang Zuo, Jinhuan Wang, Can Liu, Jin Zhang, Fangfang Wang, Jiangang Feng, Huaibin Shen, Jianbo Yin, Yuchen Wu, Yun Zhao, Kehai Liu, Peng Gao, Sheng Meng, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Kaihui Liu* & Jie Xiong*
Nature Photonics 15, 510-515 (2021). Link

[56] Substrate dopant induced electronic inhomogeneity in epitaxial bilayer graphene.
Shuai Zhang, Di Huang, Lehua Gu, Yuan Wang and Shiwei Wu*
2D Mater. 8, 035001 (2021). Link

fig_1.jpgfig_2.jpgfig_3.jpgfig_4.jpgfig_5.jpg

[55] Excitation Enhancement of Hot Electrons by Ultrafast Optical Pumping in Heavily p-Doped Graphene Stacks.
Yingying Zhu, Jianan Wang, Ru-Wen Peng, Shiwei Wu, Dongxiang Qi, Wenzhong Bao, Lianzi Liu, Yi Zhu, Hao Jing, and Mu Wang
Phys. Rev. Applied 14, 064049 (2020). Link

[54] Optical fibres with embedded two-dimensional materials for ultrahigh nonlinearity.
Yonggang Zuo, Wentao Yu, Can Liu, Xu Cheng, Ruixi Qiao, Jing Liang, Xu Zhou, Jinhuan Wang, Muhong Wu, Yun Zhao, Peng Gao, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Kaihui Liu*, Xuedong Bai* & Zhongfan Liu*
Nature Nanotechnology 15, 987–991(2020). Link

[53] Tuning the optical nonlinearity of graphene.
Ying Li, Hui Li, Shiwei Wu, and Wei-Tao Liu*
The Journal of Chemical Physics 153, 080903 (2020). Link

[52] Routing valley exciton emission of a WS2 monolayer via delocalized Bloch modes of in-plane inversion-symmetry-broken photonic crystal slabs.
Jiajun Wang, Han Li, Yating Ma, Maoxiong Zhao, Wenzhe Liu, Bo Wang, Shiwei Wu, Xiaohan Liu, Lei Shi*, Tian Jiang* & Jian Zi*
Light: Science & Applications 9, 148 (2020). Link

[51] Third-Order Optical Nonlinearity of Three-Dimensional Massless Dirac Fermions.
Jinluo Cheng*, J.E. Sipe, and Shiwei Wu
ACS Photonics 7, 2515–2526 (2020). Link

[50] Transmission‐Type Optical Modulator Based on Graphene Plasmonic Resonator Integrated with Off‐Resonant Au Structure.
Yuyu Xia, Jie Wang, Yanbin Zhang, Yuwei Shan, Yunyun Dai, Ang Chen, Tangyao Shen, Shiwei Wu, Xiaohan Liu, Lei Shi*, and Jian Zi*
Advanced Optical materials 8, 2000264 (2020). Link

[49] Programmable transition metal dichalcogenide homojunctions controlled by nonvolatile ferroelectric domains.
Guangjian Wu, Bobo Tian, Lan Liu, Wei Lv, Shuang Wu, Xudong Wang, Yan Chen, Jingyu Li, Zhen Wang, Shuaiqin Wu, Hong Shen, Tie Lin, Peng Zhou*, Qi Liu, Chungang Duan, Shantao Zhang, Xiangjian Meng, Shiwei Wu, Weida Hu, Xinran Wang, Junhao Chu & Jianlu Wang*
Nature Electronics 3, 43–50 (2020). Link

[48] Flipping carbon monoxide on a salt surface.
Shiwei Wu
Science 367, 148-149 (2020). Link

[47] Bond additivity model for anisotropic second-harmonic generation from two-dimensional honeycomb lattices.
Fanjin Lu, Zeyuan Sun, Shiwei Wu, and Wei-Tao Liu*
Optics Letters 45, 268-271 (2020). Link

[46] A Photoelectric-Stimulated MoS2 Transistor for Neuromorphic Engineering.
Shuiyuan Wang, Xiang Hou, Lan Liu, Jingyu Li, Yuwei Shan, Shiwei Wu, David Wei Zhang, and Peng Zhou*
Research 2019, 1618798 (2019). Link

[45] Direct observation of van der Waals stacking-dependent interlayer magnetism.
Weijong Chen, Zeyuan Sun, Zhongjie Wang, Lehua Gu, Xiaodong Xu, Shiwei Wu* & Chunlei Gao*
Science 366, 983–987 (2019). Link

f1.large.jpgf2.large.jpgf3.large.jpgf4.large.jpg

[44] Giant nonreciprocal second-harmonic generation from antiferromagnetic bilayer CrI3.
Zeyuan Sun#, Yangfan Yi#, Tiancheng Song, Genevieve Clark, Bevin Huang, Yuwei Shan, Shuang Wu, Di Huang, Chunlei Gao, Zhanghai Chen, Michael McGuire, Ting Cao, Di Xiao, Wei-Tao Liu, Wang Yao, Xiaodong Xu* & Shiwei Wu*
Nature 572, 497–501 (2019). Link

[43] Epitaxial growth of a 100-square-centimetre single-crystal hexagonal boron nitride monolayer on copper.
Li Wang, Xiaozhi Xu, Leining Zhang, Ruixi Qiao, Muhong Wu, Zhichang Wang, Shuai Zhang, Jing Liang, Zhihong Zhang, Zhibin Zhang, Wang Chen, Xuedong Xie, Junyu Zong, Yuwei Shan, Yi Guo, Marc Willinger, Hui Wu, Qunyang Li, Wenlong Wang, Peng Gao, Shiwei Wu, Yi Zhang, Ying Jiang, Dapeng Yu, Enge Wang, Xuedong Bai* , Zhu-Jun Wang* , Feng Ding* & Kaihui Liu*
Nature 570, 91–95 (2019). Link

[42] Pressure‐Controlled Structural Symmetry Transition in Layered InSe.
Huimin Su, Xuan Liu, Chengrong Wei, Junning Li, Zeyuan Sun, Qiye Liu, Xuefeng Zhou, Junhong Deng, Huan Yi, Qiaoyan Hao, Yusheng Zhao, Shanmin Wang, Li Huang, Shiwei Wu, Wenjing Zhang*, Guixin Li*, and Jun‐Feng Dai*
Laser & Photonics Reviews 13, 1900012 (2019). Link

[41] Chiral selection rules for multi-photon processes in two-dimensional honeycomb materials.
Jingxin Cheng, Di Huang, Tao Jiang, Yuwei Shan, Yingguo Li, Shiwei Wu, and Wei-Tao Liu*
Optics Letters 44, 2141 - 2144 (2019). Link

fig1.jpgfig2.jpgfig3.jpgfig4.jpg

[40] Universal Imaging of Full Strain Tensor in 2D Crystals with Third‐Harmonic Generation.
Jing Liang, Jinhuan Wang, Zhihong Zhang, Yingze Su, Yi Guo, Ruixi Qiao, Peizhao Song, Peng Gao, Yun Zhao, Qingze Jiao, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Dapeng Yu, Kaihui Liu*
Advanced Materials 31, 1808160 (2019). Link

[39] Hexagonal Boron Nitride Growth on Cu‐Si Alloy: Morphologies and Large Domains.
Jidong Li, Zhili Hu, Yangfan Yi, Maolin Yu, Xuemei Li, Jianxin Zhou, Jun Yin, Shiwei Wu, Wanlin Guo*
Small 15, 1805188 (2019). Link

[38] Doping-induced second harmonic generation in centrosymmetric graphene from quadrupole response.
Yu Zhang#, Di Huang#, Yuwei Shan, Tao Jiang, Zhihong Zhang, Kaihui Liu, Lei Shi, Jinluo Cheng, John E. Sipe, Wei-Tao Liu*, Shiwei Wu*
Physical Review Letters 122, 047401 (2019). Link (Editor's Suggestion)

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

[37] Intraband divergences in third order optical response of 2D systems.
J.L. Cheng, J.E. Sipe, S.W. Wu, and Chunlei Guo
APL Photonics 4, 034201 (2019). Link

[36] Gate Switching of Ultrafast Photoluminescence in Graphene.
Di Huang#, Tao Jiang#, Yu Zhang, Yuwei Shan, Xiaodong Fan, Zhihong Zhang, Yunyun Dai, Lei Shi, Kaihui Liu, Changgan Zeng, Jian Zi, Wei-Tao Liu*, Shiwei Wu*
Nano Letters 18, 7985–7990 (2018). Link

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

[35] High‐Performance Wafer‐Scale MoS2 Transistors toward Practical Application.
Hu Xu, Haima Zhang, Zhongxun Guo, Yuwei Shan, Shiwei Wu, Jianlu Wang, Weida Hu, Hanqi Liu, Zhengzong Sun, Chen Luo, Xing Wu, Zihan Xu, David Wei Zhang, Wenzhong Bao*, Peng Zhou*
Small 14, 1803465 (2018). Link

[34] Gate-tunable room-temperature ferromagnetism in two-dimensional Fe3GeTe2.
Yujun Deng, Yijun Yu, Yichen Song, Jingzhao Zhang, Nai Zhou Wang, Zeyuan Sun, Yangfan Yi, Yi Zheng Wu, Shiwei Wu, Junyi Zhu, Jing Wang, Xian Hui Chen, Yuanbo Zhang*
Nature 563, 94–99 (2018). Link

[33] Analysis of the relationship between the contact barrier and rectification ratio in a two-dimensional P–N heterojunction.
Xiaozhang Chen, Huawei Chen, Zhen Wang, Yuwei Shan, David Wei Zhang, Shiwei Wu, Weida Hu and Peng Zhou*
Semiconductor Science and Technology 33, 11 (2018). Link

[32] Lasing from lead halide perovskite semiconductor microcavity system.
Jun Wang, Peimei Da, Zhe Zhang, Song Luo, Liming Liao, Zeyuan Sun, Xuechu Shen, Shiwei Wu, Gengfeng Zheng, Zhanghai Chen*
Nanoscale 10, 10371 (2018). Link

[31] Stacking-symmetry governed second harmonic generation in graphene trilayers.
Yuwei Shan, Yingguo Li, Di Huang, Qingjun Tong, Wang Yao, Wei-Tao Liu, Shiwei Wu*
Science Advances 4, eaat0074 (2018). Link

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

[30] Gate-tunable third-order nonlinear optical response of massless Dirac fermions in graphene.
Tao Jiang#, Di Huang#, Jinluo Cheng, Xiaodong Fan, Zhihong Zhang, Yuwei Shan, Yangfan Yi, Yunyun Dai, Lei Shi, Kaihui Liu, Changgan Zeng, Jian Zi, J.E. Sipe, Yuen-Ron Shen, Wei-Tao Liu*, Shiwei Wu*
Nature Photonics 12, 430-436 (2018). Link News & Views about this work

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

[29] Probing Phonon Dynamics in Individual Single-Walled Carbon Nanotubes.
Tao Jiang,# Hao Hong,# Can Liu, Wei-Tao Liu, Kaihui Liu*, Shiwei Wu*
Nano Letters 18, 2590 (2018). Link

figure 1figure 2figure 3figure 4

[28] Dynamical Tuning of Graphene Plasmonic Resonances by Ultraviolet Illuminations.
Yunyun Dai, Yuyu Xia, Tao Jiang, Ang Chen, Yiwen Zhang, Yujie Bai, Guiqiang Du, Fang Guan, Shiwei Wu, Xiaohan Liu*, Lei Shi*, Jian Zi*
Advanced Optical Materials 6, 1701081 (2018). Link

[27] Enhanced light-matter interactions in graphene-covered dielectric magnetic mirrors.
Yiping Liu, Yunyun Dai, Qianchi Feng, Yuwei Shan, Lei Du, Yuyu Xia, Guang Lu, Fen Liu, Guiqiang Du*, Chuanshan Tian, Shiwei Wu, Lei Shi, and Jian Zi
Optics Express 25, 30754-30763 (2017). Link

[26] Controlled growth of six-point stars MoS2 by chemical vapor deposition and its shape evolution mechanism.
Wei Zheng, Yunfeng Qiu, Wei Feng, Jingxin Cheng, Huihui Yang, Shiwei Wu, Dechang Jia, Yu Zhou, Ping'an Hu*
Nanotechnology 28, 395601 (2017). Link

[25] Defect Structure of Localized Excitons in a WSe2 Monolayer.
Shuai Zhang, Chen-Guang Wang, Ming-Yang Li, Di Huang, Lain-Jong Li, Wei Ji*, Shiwei Wu*
Physical Review Letters 119, 046101 (2017).Link

[24] Chemical and bandgap engineering in monolayer hexagonal Boron Nitride.
Kun Ba, Wei Jiang, Jingxin Cheng, Jingxian Bao, Ningning Xuan, Yangye Sun, Bing Liu, Aozhen Xie, Shiwei Wu, Zhengzong Sun*
Scientific Reports 7, 45584 (2017).Link

[23] Strong coupling between Tamm plasmon polariton and two dimensional semiconductor excitons.
Tao Hu, Yafeng Wang, Lin Wu, Long Zhang, Yuwei Shan, Jian Lu, Jun Wang, Song Luo, Zhe Zhang, Liming Liao, Shiwei Wu, Xuechu Shen, Zhanghai Chen*
Applied Physics Letters 110, 051101(2017).Link

[22] Screening effect of graphite and bilayer graphene on excitons in MoSe2 monolayer.
Yuan Wang, Shuai Zhang, Di Huang, Jingxin Cheng, Yingguo Li, Shiwei Wu*
2D Materials 4, 015021(2017).Link

1.jpg3.jpg

[21] High-quality infrared imaging with graphene photodetectors at room temperature.
Nan Guo*, Weida Hu*, Tao Jiang, Fan Gong, Wenjin Luo, Weicheng Qiu, Peng Wang, Lu Liu, Shiwei Wu, Lei Liao, Xiaoshuang Chen, Wei Lu
Nanoscale 8, 16065-16072 (2016).Link

[20] Valley and nonlinear optics. Shiwei Wu*
Physics 45, 510-515 (2016).Link

[19] A cryogen-free low temperature scanning tunneling microscope capable of inelastic electron tunneling spectroscopy.
Shuai Zhang, Di Huang, Shiwei Wu*
Review of Scientific Instruments 87, 063701 (2016).Link

[18] Strong Second-Harmonic Generation in Atomic Layered GaSe.
Xu Zhou#, Jingxin Cheng#, Yubing Zhou#, Ting Cao, Hao Hong, Zhimin Liao, Shiwei Wu*, Hailin Peng*, Kaihui Liu*, Dapeng Yu
Journal of the American Chemical Society 137, 7994-7997 (2015). Link


[17] Kinetic Nature of Grain Boundary Formation in As-grown MoS2 Monolayers.
J.X. Cheng#, T. Jiang#, Q.Q. Ji, Y. Zhang, Z.M. Li, Y.W. Shan, Y.F. Zhang, X.G. Gong, W.T. Liu, S.W. Wu*
Advanced Materials 27, 4069-4074 (2015). Link


[16] Surface Plasmon-Enhanced Photodetection in Few Layer MoS2 Phototransistors with Au Nanostructure Arrays.
J.S. Miao, W.D. Hu*, Y.L. Jing, W.J. Luo, L. Liao*, A.L. Pan, S.W. Wu, J.X. Cheng, X.S. Chen and W. Lu
Small 11, 2392-2398 (2015). Link

[15] High-Responsivity Graphene/InAs Nanowire Heterojunction Near-Infrared Photodetectors with Distinct Photocurrent On/Off Ratios.
J.S. Miao, W.D. Hu*, N. Guo, Z.Y. Lu, X.Q. Liu, L. Liao*, P.P. Chen, T. Jiang, S.W. Wu, J.C. Ho, L. Wang, X.S. Chen, W. Lu
Small 11, 936-942 (2015). Link

[14] Anomalous and Highly Efficient InAs Nanowire Phototransistors Based on Majority Carrier Transport at Room Temperature.
N. Guo, W.D. Hu,*, L. Liao*, S.P. Yip, J.C. Ho, J.S. Miao, Z. Zhang, J. Zou, T. Jiang, S.W. Wu, X.S. Chen, W. Lu*
Advanced Materials 26, 8203-8209 (2014). Link

[13] Valley and band structure engineering of folded MoS2 bilayers.
T. Jiang, H.R. Liu, D. Huang, S. Zhang, Y.G. Li, X.G. Gong*, Y.R. Shen, W.T. Liu*, S.W. Wu*
Nature Nanotechnology 9, 825-829 (2014). Link

[12] Hot Phonon Dynamics in Graphene.
S.W. Wu*, W.T. Liu, X.G. Liang, P.J. Schuck, F. Wang, Y.R. Shen, M. Salmeron*
Nano Letters 12, 5495-5499 (2012).

[11] Formation of Bandgap and Subbands in Graphene Nanomeshes with Sub-10 nm Ribbon Width Fabricated via Nanoimprint Lithography.
X.G. Liang*, Y.S. Jung, S.W. Wu, A. Ismach, D.L. Olynick, S. Cabrini, J. Bokor
Nano Letters 10, 2454-2460 (2010).

[10] Nonlinear broadband photoluminescence of graphene induced by femtosecond laser irradiation.
W.T. Liu, S.W. Wu, P.J. Schuck, M. Salmeron, Y.R. Shen, F. Wang*
Physical Review B 82, 081408R (2010).

[9] Two-photon-induced hot-electron transfer to a single molecule in a scanning tunneling microscope.
S.W. Wu and W. Ho*
Physical Review B 82, 085444 (2010).

[8] Manipulating Nanoscale Light Fields with the Asymmetric Bowtie Nano-Colorsorter.
Z. Zhang, A. Weber-Bargioni, S.W. Wu, S. Dhuey, S. Cabrini, P.J. Schuck*
Nano Letters 9, 4505-4509 (2009).

[7] Non-blinking and photostable upconverted luminescence from single lanthanide-doped nanocrystals.
S.W. Wu, G. Han, D.J. Milliron, S. Aloni, V. Altoe, D.V. Talapin, B.E. Cohen*, P.J. Schuck*
PNAS 106, 10917-10921 (2009).

[6] Conductance hysteresis and switching in a single-molecule junction.
S.W. Wu, N. Ogawa, G.V. Nazin, W. Ho*
Journal of Physical Chemistry C 112, 5241-5244 (2008).

[5] Intramolecular photon emission from a single molecule in a scanning tunneling microscope.
S.W. Wu, G.V. Nazin, W. Ho*
Physical Review B 77, 205430 (2008).

[4] Atomic-scale coupling of photons to single-molecule junctions.
S.W. Wu#, N. Ogawa#, and W. Ho*
Science 312, 1362-1365 (2006).

[3] Tunneling rates in electron transport through double-barrier molecular junctions in a scanning tunneling microscope.
G.V. Nazin, S.W. Wu, and W. Ho*
PNAS 102, 8832-8837 (2005).

[2] Control of relative tunneling rates in single molecule bipolar electron transport.
S.W. Wu, G.V. Nazin, X. Chen, X.H. Qiu, W. Ho*
Physical Review Letters 93, 236802 (2004).

[1] STM-induced enhancement of dynamic dipole moments on crystal surfaces: Theory of the lateral resolution.
S.W. Wu and D.L. Mills*
Physical Review B 65, 205420 (2002).

* represents corresponding authors. For citations, please refer to my Google Scholar.