Publication

Please refer to the Google Scholar for citation reports.

Selected Publications:

 1. Enze Zhang, Ying-Ming Xie, Yuqiang Fang, Jinglei Zhang, Xian Xu, Yi-Chao Zou, Pengliang Leng, Xue-Jian Gao, Yong Zhang, Linfeng Ai, Yuda Zhang, Zehao Jia, Shanshan Liu, Jingyi Yan, Wei Zhao, Sarah J. Haigh, Xufeng Kou, Jinshan Yang*, Fuqiang Huang*, K. T. Law*, Faxian Xiu* & Shaoming Dong, “Spin–orbit–parity coupled superconductivity in atomically thin 2M-WS2“, Nature Physics (2022)
 2. Linfeng Ai#, Enze Zhang#, Jinshan Yang#, Xiaoyi Xie, Yunkun Yang, Zehao Jia, Yuda Zhang, Shanshan Liu, Zihan Li, Pengliang Leng, Xiangyu Cao, Xingdan Sun, Tongyao Zhang, Xufeng Kou, Zheng Han, Faxian Xiu*,Shaoming Dong*, “Van der Waals ferromagnetic Josephson junctions“, Nature Communications 12, 6580 (2021)
 3. Cheng Zhang, Yi Zhang, Hai-Zhou Lu, X. C. Xie, Faxian Xiu*, “Cycling Fermi arc electrons with Weyl orbits”, Nature Reviews Physics 3, 660-670 (2021). 
 4. Enze Zhang, Xian Xu, Yi-Chao Zou, Linfeng Ai, Xiang Dong, Ce Huang, Pengliang Leng, Shanshan Liu, Yuda Zhang, Zehao Jia, Xinyue Peng, Minhao Zhao, Yunkun Yang, Zihan Li, Hangwen Guo, Sarah J. Haigh, Naoto Nagaosa, Jian Shen, Faxian Xiu*, “Nonreciprocal Superconducting NbSe2 Antenna“, Nature Communications 115634 (2020).
 5. Xiang Yuan#, Cheng Zhang#, Yi Zhang#, Zhongbo Yan, Tairu Lyu, Mengyao Zhang, Zhilin Li, Chaoyu Song, Minhao Zhao, Pengliang Leng, Mykhaylo Ozerov, Xiaolong Chen, Nanlin Wang, Yi Shi*, Hugen Yan*, Faxian Xiu*,“The discovery of dynamic chiral anomaly in a Weyl semimetal NbAs“, Nature Communications 11,1259 (2020).
 6. Ce Huang#, Benjamin T. Zhou#, Huiqin Zhang, Bingjia Yang, Ran Liu, Hanwen Wang, Yimin Wan, Ke Huang, Zhiming Liao, Enze Zhang, Shanshan Liu, Qingsong Deng, Yanhui Chen, Xiaodong Han, Jin Zou, Xi Lin, Zheng Han, Yihua Wang, Kam Tuen Law, Faxian Xiu*, “Proximity induced surface superconductivity in Dirac semimetal Cd3As2“, Nature Communications 10, 2217 (2019).(Editors’ Highlight on Condensed-Matter Physics)
 7. Cheng Zhang#, Zhuoliang Ni#, Jinglei Zhang#, Xiang Yuan#, Yanwen Liu, Yichao Zou, Zhiming Liao, Yongping Du, Awadhesh Narayan, Hongming Zhang, Tiancheng Gu, Xuesong Zhu, Li Pi, Stefano Sanvito, Xiaodong Han, Jin Zou, Yi Shi, Xiangang Wan, Sergey Y. Savrasov and Faxian Xiu*, “Ultrahigh conductivity in Weyl semimetal NbAs nanobelts“, Nature Materials  18, 482–488 (2019).
 8. Cheng Zhang#, Yi Zhang#, Xiang Yuan#, Shiheng Lu, Jinglei Zhang, Awadhesh Narayan, Yanwen Liu, Huiqin Zhang, Zhuoliang Ni, Ran Liu, Eun Sang Choi, Alexey Suslov, Stefano Sanvito, Li Pi, Hai-Zhou Lu, Andrew C. Potter, Faxian Xiu*, “Quantum Hall effect based on Weyl orbits in Cd3As2“, Nature 565, 331–336 (2019).
 9. Enze Zhang, Jinhua Zhi, Yichao Zou, Zefang Ye, Linfeng Ai, Jiacheng Shi, Ce Huang, Shanshan Liu, Zehao Lin, Xinyuan Zheng, Ning Kang, Hongqi Xu, Wei Wang, Liang He, Jin Zou, Jinyu Liu, Zhiqiang Mao, Faxian Xiu*, “Signature of quantum Griffiths singularity state in a layered quasi-one dimensional superconductor”, Nature Communications 9, 4656 (2018).
 10. Xiang Yuan#, Zhongbo Yan#, Chaoyu Song#, Mengyao Zhang, Zhilin Li, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Minhao Zhao, Zefang Ye, Jiaxiang Wang, Jonathan Ludwig, Xiaoxing Zhang, Cui Shang, Zhengcai Xia, Dmitry Serminov, Xiaolong Chen, Zhong Wang, Hugen Yan*, Faxian Xiu#*, “Chiral Landau levels in Weyl semimetal NbAs with multiple topological carriers“, Nature Communications 9, 1854 (2018).
 11. Cheng Zhang, Awadhesh Narayan, Shiheng Lu, Jinglei Zhang, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Ju-Hyun Park, Enze Zhang, Weiyi Wang, Shanshan Liu, Long Cheng, Li Pi, Zhigao Sheng, Stefano Sanvito, Faxian Xiu*, “Evolution of Weyl-orbit and quantum Hall effect in Dirac semimetal Cd3As2”, Nature Communications  8,1272 (2017).
 12. Chunhui Zhu#, Fengqiu Wang#*, Yafei Meng#, Xiang Yuan, Faxian Xiu*, Hongyu Luo, Yazhou Wang, Jianfeng Li*, Xinjie Lv, Liang He, Yongbing Xu, Junfeng Liu, Chao Zhang, Yi Shi, Rong Zhang, Shining Zhu, “A robust and tuneable mid-wave infrared optical switch enabled by bulk Dirac fermions”, Nature Communications 8,14111 (2017).
 13. Cheng Zhang, Enze Zhang, Weiyi Wang, Yanwen Liu, Zhi-Gang Chen*, Shiheng Lu, Sihang Liang, Junzhi Cao, Xiang Yuan, Lei Tang, Qian Li, Chao Zhou, Teng Gu, Yizheng Wu, Jin Zou*, Faxian Xiu*, “Room-temperature chiral charge pumping in Dirac semimetal“, Nature Communications 8, 13741 (2017).
 14. Yanwen Liu, Xiang Yuan, Cheng Zhang, Zhao Jin, Awadhesh Narayan, Chen Luo, Zhigang Chen, Lei Yang, Jin Zou, Xing Wu, Stefano Sanvito, Zhengcai Xia, Liang Li, Zhong Wang, Faxian Xiu*, Zeeman splitting and dynamical mass generation in Dirac semimetal ZrTe5“, Nature Communications 7, 12516 (2016).
 15. Junzhi Cao#, Sihang Liang#, Cheng Zhang#, Yanwen Liu, Junwei Huang, Zhao Jin, Zhi-Gang Chen, Zhijun Wang, Qisi Wang, Jun Zhao, Shiyan Li, Xi Dai, Jin Zou, Zhengcai Xia, Liang Li, Faxian Xiu,* “Landau level splitting in Cd3As2 under high magnetic fields”, Nature Communications 6, 7779 (2015).
 16. Faxian Xiu#*, Liang He#, Yong Wang#, Lina Cheng#, Li-Te Chang, Murong Lang, Guan Huang, Xufeng Kou, Yi Zhou, Xiaowei Jiang, Jin Zou, Alexandros Shailos, and Kang L. Wang.*, “Manipulating surface states in topological insulator nanoribbons”Nature Nanotechnology 6, 216-221 (2011).
 17. Faxian Xiu#, Yong Wang#, Jiyoung Kim, Augustin Hong, Jianshi Tang, Ajey P. Jacob, Jin Zou, and Kang L. Wang*, “Electric field controlled ferromagnetism in high Curie temperature Mn0.05Ge0.95 quantum dots”Nature Materials 9, 337-344 (2010).
 18. Jingwei Bai#, Rui Cheng#, Faxian Xiu, Lei Liao, Minsheng Wang, Alexandros Shailos, Kang L. Wang, Yu Huang*, and Xiangfeng Duan*, “Observation of very large tunable negative magnetoresistance in graphene nanoribbon field-effect transistors”, Nature Nanotechnology 5, 655-659 (2010).

2022

 1. Enze Zhang#, Ying-Ming Xie#, Yuqiang Fang#, Jinglei Zhang, Xian Xu, Yi-Chao Zou, Pengliang Leng, Xue-Jian Gao, Yong Zhang, Linfeng Ai, Yuda Zhang, Zehao Jia, Shanshan Liu, Jingyi Yan, Wei Zhao, Sarah J. Haigh, Xufeng Kou, Jinshan Yang*, Fuqiang Huang*, K. T. Law*, Faxian Xiu* & Shaoming Dong, “Spin–orbit–parity coupled superconductivity in atomically thin 2M-WS2“, Nature Physics (2022)
 2. Wenjie Zhang, Yunkun Yang, Peng Suo, Kaiwen Sun, Jun Peng, Xian Lin, Faxian Xiu, and Guohong Ma*, “Semiconductorlike photocarrier dynamics in Dirac-semimetal Cd3As2 films probed with transient terahertz spectroscopy“, Physical Review B 106, 155137 (2022)
 3. Xiangyu Cao#, Jie-Xiang Yu#, Pengliang Leng#, Changjiang Yi#, Xiaoyang Chen, Yunkun Yang, Shanshan Liu, Lingyao Kong, Zihan Li, Xiang Dong, Youguo Shi, Manuel Bibes, Rui Peng, Jiadong Zang*, and Faxian Xiu*, “Giant nonlinear anomalous Hall effect induced by spin-dependent band structure evolution“, Physical Review Research 4, 023100 (2022)
 4. Yunkun Yang, FaxianXiu*, “Broadband Photodetection of Cd3As2: Review and Perspectives“, Materials Today Electronics Volume 2, 100007 (2022)
 5. Yunkun Yang, Junchen Zhou, Xiaoyi Xie, Xingchao Zhang, Zihan Li, Shanshan Liu, Linfeng Ai, Qiang Ma, Pengliang Leng, Minhao Zhao, Jun Wang*, Yi Shi*, and Faxian Xiu*, “Photodetection and Infrared Imaging Based on Cd3As2 Epitaxial Vertical Heterostructures“, ACS Nano 16, 8, 12244–12252 (2022)
 6. Semyon Germanskiy*, Renato M. A. Dantas*, Sergey Kovalev, Chris Reinhoffer, Evgeny A. Mashkovich, Paul H. M. van Loosdrecht, Yunkun Yang, Faxian Xiu, Piotr Surówka, Roderich Moessner, Takashi Oka, and Zhe Wang*,”Ellipticity control of terahertz high-harmonic generation in a Dirac semimetal“, Physical Review B 106, L081127 (2022)
 7. Wei Lu, Zipu Fan, Yunkun Yang, Junchao Ma, Jiawei Lai, Xiaoming Song, Xiao Zhuo, Zhaoran Xu, Jing Liu, Xiaodong Hu, Shuyun Zhou, Faxian Xiu, Jinluo Cheng, Dong Sun*,”Ultrafast photothermoelectric effect in Dirac semimetallic Cd3As2 revealed by terahertz emission“, Nature Communications 13, 1623 (2022)

2021

 1. Xingchao Zhang, Yunkun Yang, Zihan Li, Xianchao Liu, Chaoyi Zhang, Silu Peng, Jiayue Han, Hongxi Zhou, Jun Gou, Faxian Xiu*, Jun Wang*,”Weyl Semiconductor Te/Sb2Se3 Heterostructure for Broadband Photodetection and Its Binary Photoresponse by C60 as Charge-Regulation Medium“, Advanced Optical Materials 9(21), 2101256 (2021)
 2. Xingchao Zhang, Rui Pan, Yunkun Yang, Xianchao Liu, Jiayue Han, Hongxi Zhou, Jun Gou, Faxian Xiu*, Jun Wang*,”3D Dirac semimetal Cd3As2/CuPc heterojunction for promoted visible-infrared photo-detection“, Optical Materials 111, 110699 (2021)
 3. Zijie Dai, Manukumara Manjappa, Yunkun Yang, Thomas Cai Wei Tan, Bo Qiang, Song Han, Liang Jie Wong, Faxian Xiu*, Weiwei Liu*, Ranjan Singh*,”High Mobility 3D Dirac Semimetal (Cd3As2) for Ultrafast Photoactive Terahertz Photonics“, Advanced Functional Materials 31(17), 2011011 (2021)
 4. Cheng Zhang#*, Jinshan Yang#, Zhongbo Yan#, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Minhao Zhao, Alexey Suslov, Jinglei Zhang, Li Pi, Zhong Wang, Faxian Xiu*,”Magnetic-field-induced nonlinear transport in HfTe5“, National Science Review, nwab208 (2021)
 5. Linfeng Ai#, Enze Zhang#, Jinshan Yang#, Xiaoyi Xie, Yunkun Yang, Zehao Jia, Yuda Zhang, Shanshan Liu, Zihan Li, Pengliang Leng, Xiangyu Cao, Xingdan Sun, Tongyao Zhang, Xufeng Kou, Zheng Han, Faxian Xiu*,Shaoming Dong*, “Van der Waals ferromagnetic Josephson junctions“, Nature Communications 12, 6580 (2021)
 6. Shanshan Liu#, Zihan Li#, Ke Yang#, Enze Zhang, Awadhesh Narayan, Xiaoqian Zhang, Jiayi Zhu, Wenqing Liu, Zhiming Liao, Masaki Kudo, Takaaki Toriyama, Yunkun Yang, Qiang Li, Linfeng Ai, Ce Huang, Jiabao Sun, Xiaojiao Guo, Wenzhong Bao, Qingsong Deng, Yanhui Chen, Lifeng Yin, Jian Shen, Xiaodong Han, Syo Matsumura, Jin Zou, Yongbing Xu, Xiaodong Xu, Hua Wu*, Faxian Xiu*,”Tuning 2D magnetism in Fe3+XGeTe2 films by element doping“,National Science Review, nwab117 (2021)
 7. Cheng Zhang, Yi Zhang, Hai-Zhou Lu, X. C. Xie, Faxian Xiu*, “Cycling Fermi arc electrons with Weyl orbits”, Nature Reviews Physics  3, 660-670 (2021)
 8. Ce Huang#, Enze Zhang#, Yong Zhang#, Jinglei Zhang#, Faxian Xiu*, Haiwen Liu*, Xiaoyi Xie, Linfeng Ai, Yunkun Yang, Minhao Zhao, Junjie Qi, Lun Li, Shanshan Liu, Zihan Li, Runze Zhan, Ya-Qing Bie, Xufeng Kou, Shaozhi Deng, X.C. Xie, “Observation of thickness-tuned universality class in superconducting β-W thin films“, Science Bulletin  66,1830-1838 (2021)
 9. Jiabao Sun, Shanshan Liu, Faxian Xiu, Wenqing Liu*,”Bulk-like Magnetic Moment of Epitaxial Two Two-dimensional Superlattices“, IEEE Transactions on Magnetics 9464, 1-1 (2021)
 10. Cheng Zhang#*, Xiang Yuan#, Jinglei Zhang#, Pengliang Leng, Yicheng Mou, Zhuoliang Ni, Hongming Zhang, Chenglin Yu, Yunkun Yang, and Faxian Xiu*, “Thermoelectric Origin of Giant Nonreciprocal Charge Transport in NbAs Nanobelts”, Physical Review Applied 15, 034084 (2021)
 11. Qiaoxia Xing, Chaoyu Song, Chong Wang, Yuangang Xie, Shenyang Huang, Fanjie Wang, Yuchen Lei, Xiang Yuan, Cheng Zhang, Lei Mu, Yuan Huang, Faxian Xiu, and Hugen Yan*,”Tunable terahertz plasmons in graphite thin films“, Physical Review Letters 126, 147401 (2021)
 12. Wei Lu,Xiaoming Song,Jiwei Ling, Zipu Fan, Junchao Ma, Xiao Zhuo, Jing Liu,Xiaodong Hu, Faxian Xiu, and Dong Sun*, “Coherent diffraction rings induced by thermal–mechanical effect of a flexible Dirac semimetallic composite structure“, Journal of Applied Physics 129, 093102 (2021)
 13. Chaoyu Song, Xiang Yuan, Ce Huang, Shenyang Huang, Qiaoxia Xing, Chong Wang, Cheng Zhang, Yuangang Xie, Yuchen Lei, Fanjie Wang, Lei Mu, Jiasheng Zhang, Faxian Xiu, and Hugen Yan*, “Plasmons in the van der Waals charge-density-wave material 2H-TaSe2“, Nature Communications 12, 386 (2021)
 14. Enze Zhang#, Xian Xu#, Ce Huang#, Yi-Chao Zou, Linfeng Ai, Shanshan Liu, Pengliang Leng, Zehao Jia, Yuda Zhang, Minhao Zhao, Zihan Li, Yunkun Yang, Jinyu Liu, Sarah J. Haigh, Zhiqiang Mao, Faxian Xiu*, “Magnetic-Field-Induced Re-entrance of Superconductivity in Ta2PdS5 Nanostrips“, Nano Letters 21, 288 (2021)

2020

 1.  Bo Liu, Shanshan Liu, Long Yang, Zhendong Chen, Enze Zhang, Zihan Li, Jing Wu, Xuezhong Ruan*, Faxian Xiu*, Wenqing Liu, Liang He, Rong Zhang, and Yongbing Xu*,“Light-tunable ferromagnetism in atomically thin Fe3GeTe2 driven by femtosecond laser pulse”, Physical Review Letters 125, 267205 (2020)
 2. Enze Zhang, Xian Xu, Yi-Chao Zou, Linfeng Ai, Xiang Dong, Ce Huang, Pengliang Leng, Shanshan Liu, Yuda Zhang, Zehao Jia, Xinyue Peng, Minhao Zhao, Yunkun Yang, Zihan Li, Hangwen Guo, Sarah J. Haigh, Naoto Nagaosa, Jian Shen, Faxian Xiu*, “Nonreciprocal Superconducting NbSe2 Antenna“, Nature Communications 115634 (2020)
 3. Pengliang Leng#, Fangting Chen#, Xiangyu Cao#, Yuxiang Wang, Ce Huang, Xuandong Sun, Yaozhi Yang, Junchen Zhou, Xiaoyi Xie, Zihan Li, Enze Zhang, Linfeng Ai, Yunkun Yang, and Faxian Xiu*,”Gate-tunable Surface States in Topological Insulator β-Ag2Te with High Mobility“,Nano Letters 20, 7004 (2020)
 4. Ming Yang, Yunkun Yang, Qi Liu, Hongxi Zhou, Jiayue Han, Xiaoyi Xie, Faxian Xiu*, Jun Gou, Zhiming Wu, Zehua Hu, Ting Yu, Jun Wang*, Yadong Jiang, “A 3D topological Dirac semimetal/MoO3 thin film heterojunction infrared photodetector with a current reversal phenomenon”, Journal of Materials Chemistry C 8, 16024 (2020)
 5. Kaleem Ullah, Yafei Meng, Yue Sun, Yunkun Yang, Xiangjing Wang, Anran Wang, Xinran Wang, Faxian Xiu, Yi Shi, Fengqiu Wang*,”Third harmonic generation in Dirac semimetal Cd3As2“, Applied Physics Letters 117, 011102 (2020)
 6. Ke Pei#, Shanshan Liu#, Enze Zhang, Xuebing Zhao, Liting Yang, Linfeng Ai, Zihan Li, Faxian Xiu*, and Renchao Che*,”Anomalous Spin Behavior in Fe3GeTe2 Driven by Current Pulses“,ACS Nano 14, 8, 9512–9520 (2020)
 7. Ce Huang#, Awadhesh Narayan#, Enze Zhang, Xiaoyi Xie, Linfeng Ai, Shanshan Liu, Changjiang Yi, Youguo Shi, Stefano Sanvito, Faxian Xiu*,”Edge superconductivity in Multilayer WTe2 Josephson junction“, National Science Review 7,1468 (2020)
 8. Sergey Kovalev#, Renato M. A. Dantas#, Semyon Germanskiy, JanChristoph Deinert, Bertram Green, Igor Ilyakov, Nilesh Awari, Min Chen, Mohammed Bawatna, Jiwei Ling, Faxian Xiu, Paul H. M. van Loosdrecht, Piotr Surówka, Takashi Oka*, Zhe Wang*, “Non-perturbative terahertz high-harmonic generation in the three-dimensional Dirac semimetal Cd3As2”,Nature Communications 11, 2451 (2020)
 9. Xiang Yuan#, Cheng Zhang#, Yi Zhang#, Zhongbo Yan, Tairu Lyu, Mengyao Zhang, Zhilin Li, Chaoyu Song, Minhao Zhao, Pengliang Leng, Mykhaylo Ozerov, Xiaolong Chen, Nanlin Wang, Yi Shi*, Hugen Yan*, Faxian Xiu*,“The discovery of dynamic chiral anomaly in a Weyl semimetal NbAs“, Nature Communications 11, 1259 (2020)

2019

 1. Shanshan Liu#, Ke Yang#, Wenqing Liu#, Enze Zhang, Zihan Li, Xiaoqian Zhang, Zhiming Liao, Wen Zhang, Jiabao Sun, Yunkun Yang, Han Gao, Ce Huang, Linfeng Ai, Ping Kwan Johnny Wong, Andrew Thye Shen Wee, Simon A Morton, Xufeng Kou, Jin Zou, Yongbing Xu, Hua Wu*, Faxian Xiu*,”Two-dimensional Ferromagnetic Superlattices“, National Science Review 7, 745 (2019)
 2. Yunkun Yang, Faxian Xiu, Fengqiu Wang, Jun Wang, Yi Shi*, “Electrical transport and optical properties of Cd3As2 thin films“, Chinese Physics B 28, 107502 (2019)
 3. Yue Sun#, Yafei Meng#, Ruihong Dai, Yunkun Yang, Yongbing Xu, Shining Zhu, Yi Shi, Faxian Xiu, and Fengqiu Wang*,“Slowing down photocarrier relaxation in Dirac semimetal Cd3As2 via Mn doping”, Optics letters 44, 4103-4106 (2019)
 4. Ming Yang, Jun Wang*, Yunkun Yang, Qi Zhang, Chunhui Ji, Guorong Wu, Yuanjie Su, Jun Gou, Zhiming Wu, Kaijun Yuan, Faxian Xiu*, Yadong Jiang, “Ultraviolet to Long-Wave Infrared Photodetectors Based on a Three-Dimensional Dirac Semimetal/Organic Thin Film Heterojunction“, The journal of physical chemistry letters 10, 3914-3921 (2019)
 5. Wenjie ZhangYunkun YangPeng SuoWanying ZhaoJiajia GuoQi LuXian LinZuanming Jin*Lin WangGang ChenFaxian XiuWeimin LiuChao ZhangGuohong Ma*, “Ultrafast photocarrier dynamics in a 3D Dirac semimetal Cd3As2 film studied with terahertz spectroscopy“, Applied Physics Letters 114, 221102 (2019)
 6. Ce Huang#, Benjamin T. Zhou#, Huiqin Zhang, Bingjia Yang, Ran Liu, Hanwen Wang, Yimin Wan, Ke Huang, Zhiming Liao, Enze Zhang, Shanshan Liu, Qingsong Deng, Yanhui Chen, Xiaodong Han, Jin Zou, Xi Lin, Zheng Han, Yihua Wang, Kam Tuen Law, Faxian Xiu*, “Proximity induced surface superconductivity in Dirac semimetal Cd3As2“, Nature Communications 10, 2217 (2019).(Editors’ Highlight on Condensed-Matter Physics)
 7. I Panneer Muthuselvam*, Raja Nehru, K Ramesh Babu, K Saranya, S N Kaul, Shen-Ming Chen, Wei-Tin Chen, Yanwen Liu, Guang-Yu Guo, Faxian Xiu and R Sankar*,“Gd2Te3: an antiferromagnetic semimetal”, Journal of Physics: Condensed Matter 31, 285802 (2019)
 8. Cheng Zhang#, Zhuoliang Ni#, Jinglei Zhang#, Xiang Yuan#, Yanwen Liu, Yichao Zou, Zhiming Liao, Yongping Du, Awadhesh Narayan, Hongming Zhang, Tiancheng Gu, Xuesong Zhu, Li Pi, Stefano Sanvito, Xiaodong Han, Jin Zou, Yi Shi, Xiangang Wan, Sergey Y. Savrasov and Faxian Xiu*, “Ultrahigh conductivity in Weyl semimetal NbAs nanobelts“, Nature Materials  18, 482–488 (2019)
 9. Mengqi Zeng, Yunxu Chen, Enze Zhang, Jiaxu Li, Rafael G. Mendes, Xiahan Sang, Shulin Luo, Wenmei Ming, Yuhao Fu, Mao-Hua Du, Lijun Zhang, David S. Parker, Raymond R. Unocic, Kai Xiao, Chenglai Wang, Tao Zhang, Yao Xiao, Mark H. Rümmeli, Faxian Xiu, Lei Fu*, “Molecular Scaffold Growth of Two-Dimensional,Strong Interlayer-Bonding-Layered Materials“,  CCS Chemistry 1, 117-127 (2019)
 10. Yue Sun#, Yafei Meng#, Hongzhu Jiang, Shuchao Qin, Yunkun Yang, Faxian Xiu, Yi Shi, Shining Zhu, and Fengqiu Wang*, “Dirac semimetal saturable absorber with actively  tunable modulation depth“, Optics letters 44, 582-585 (2019)
 11. Cheng Zhang#, Yi Zhang#, Xiang Yuan#, Shiheng Lu, Jinglei Zhang, Awadhesh Narayan, Yanwen Liu, Huiqin Zhang, Zhuoliang Ni, Ran Liu, Eun Sang Choi, Alexey Suslov, Stefano Sanvito, Li Pi, Hai-Zhou Lu, Andrew C. Potter, Faxian Xiu*, “Quantum Hall effect based on Weyl orbits in Cd3As2“, Nature 565, 331–336 (2019)

2018

 1. Enze Zhang, Jinhua Zhi, Yichao Zou, Zefang Ye, Linfeng Ai, Jiacheng Shi, Ce Huang, Shanshan Liu, Zehao Lin, Xinyuan Zheng, Ning Kang, Hongqi Xu, Wei Wang, Liang He, Jin Zou, Jinyu Liu, Zhiqiang Mao, Faxian Xiu*, “Signature of quantum Griffiths singularity state in a layered quasi-one dimensional superconductor”, Nature Communications 9, 4656 (2018)
 2. Wei Lu, Jiwei Ling, Faxian Xiu, Dong Sun*, “Terahertz probe of photoexcited carrier dynamics in the Dirac semimetal“, Physical Review B 98, 104310 (2018)
 3. Yong Zhang#, Cheng Zhang#, Hongxiang Gao, Yanwen Liu, Xiaoyang Liu, Faxian Xiu*, Xufeng Kou*, “Large Hall angle-driven magneto-transport phenomena in topological Dirac semimetal Cd3As2“, Applied Physics Letters 113, 072104 (2018)
 4. Ming Yang, Jun Wang*, Jiayue Han, Jiwei Ling, Chunhui Ji, Xiao Kong, Xianchao Liu, Zehua Huang, Jun Gou, Zhijun Liu, Faxian Xiu, Yadong Jiang, “Enhanced Performance of Wideband Room Temperature Photodetector Based on Cd3As2   Thin Film/Pentacene Heterojunction“, ACS Photonics 5, 3438 (2018)
 5. Ce Huang, Awadhesh Narayan, Enze Zhang, Yanwen Liu, Xiao Yan, Jiaxiang Wang, Cheng Zhang, Weiyi Wang, Tong Zhou, Changjiang Yi, Shanshan Liu, Jiwei Ling, Huiqin Zhang, Ran Liu, Raman Sankar , Fangcheng Chou, Yihua Wang, Youguo Shi, Kam Tuen Law, Stefano Sanvito, Peng Zhou*, Zheng Han*, and Faxian Xiu*,”Inducing Strong Superconductivity in WTe2 by a Proximity Effect“, ACS Nano 12, 7185 (2018)
 6. Cheng Zhang, Hai-Zhou LuShun-Qing Shen, Yong P. Chen, Faxian Xiu*, “Towards the manipulation of topological states of matter: a perspective from electron transport“, Science Bulletin 63, 580-594 (2018)
 7. Xiang Yuan#, Zhongbo Yan#, Chaoyu Song#, Mengyao Zhang, Zhilin Li, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Minhao Zhao, Zefang Ye, Jiaxiang Wang, Jonathan Ludwig, Xiaoxing Zhang, Cui Shang, Zhengcai Xia, Dmitry Serminov, Xiaolong Chen, Zhong Wang, Hugen Yan*, Faxian Xiu#*, “Chiral Landau levels in Weyl semimetal NbAs with multiple topological carriers“, Nature Communications 9, 1854 (2018)
 8. Yafei Meng, Chunhui Zhu, Yao Li, Xiang Yuan, Faxian Xiu, Yi Shi, Yongbing Xu, and Fengqiu Wang*,”Three-dimensional Dirac semimetal thin-film absorber for broadband pulse generation in the near-infrared“, Optics Letters 43, 1503-1506 (2018)
 9. Yanwen Liu, Rajarshi Tiwari, Awadhesh Narayan, Zhao Jin, Xiang Yuan, Cheng Zhang, Feng Chen, Liang Li, Zhengcai Xia, Stefano Sanvito*, Peng Zhou* and Faxian Xiu*, “Cr doping induced negative transverse magnetoresistance in Cd3As2 thin films“, Physical Review B 97, 085303 (2018)
 10. Jiwei Ling, Yanwen Liu, Zhao Jin, Sha Huang, Weiyi Wang, Cheng Zhang, Shanshan Liu, Enze Zhang, Ce Huang, Raman Sankar, Fang-Cheng Chou, Zhengcai Xia*, Faxian Xiu*, “Two-dimensional transport and strong spin-orbit interaction in SrMnSb2“, Chinese Physics B  27, 017504 (2018)
 11. YiChao Zou, Zhi-Gang Chen*, Enze Zhang, Fantai Kong, Yan Lu, Lihua Wang, John Drennan, Zhongchang Wang, Faxian Xiu, Kyeongjae Cho, Jin Zou*,”Atomic disorders in layer structured topological insulator SnBi2Te4 nanoplates“, Nano research 11, 696-706 (2018)

2017

 1. Cheng Zhang, Awadhesh Narayan, Shiheng Lu, Jinglei Zhang, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Ju-Hyun Park, Enze Zhang, Weiyi Wang, Shanshan Liu, Long Cheng, Li Pi, Zhigao Sheng, Stefano Sanvito, Faxian Xiu*,“Evolution of Weyl-orbit and quantum Hall effect in Dirac semimetal Cd3As2”, Nature Communications  8,1272 (2017)
 2. Cheng Zhang#, Jianping Sun#, Fengliang Liu#, Awadhesh Narayan#, Nana Li, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Jianhong Dai, Youwen Long, Yoshiya Uwatoko, Jian Shen, Stefano Sanvito, Wenge Yang*, Jinguang Cheng*, Faxian Xiu*, “Evidence for pressure-induced node-pair annihilation in Cd3As2”,Physical Review B 96, 155205 (2017)
 3. Yi-Chao Zou, Zhi-Gang Chen*, Enze Zhang, Faxian Xiu, Syo Matsumura, Lei Yang, Min Hong and Jin Zou*, “Superconductivity and magnetotransport of single-crystalline NbSe2 nanoplates grown by chemical vapour deposition“, Nanoscale 9, 16591 (2017)
 4. Shanshan Liu, Xiang Yuan, Yichao Zou, Yu Sheng, Ce Huang, Enze Zhang, Jiwei Ling, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Cheng Zhang, Jin Zou, Kaiyou Wang* and Faxian Xiu*, “Wafer-scale two-dimensional ferromagnetic Fe3GeTe2 thin films were grown by molecular beam epitaxy“, npj 2D Materials and Application 1, 30 (2017)
 5. Chunhui Zhu, Xiang Yuan, Faxian Xiu, Chao Zhang, Yongbing Xu, Rong Zhang, Yi Shi, and Fengqiu Wang*, “Broadband hot-carrier dynamics in three-dimensional Dirac semimetal Cd3As2“, Applied Physics Letters  111, 091101 (2017)
 6. Xiao Yan, Cheng Zhang, Shanshan Liu, Yanwen Liu, David Wei Zhang, Faxian Xiu*, Peng Zhou*, “Two-carrier transport in SrMnBi2 thin films”, Frontier of Physics 12, 127209 (2017)
 7. Ce Huang, Enze Zhang, Xiang Yuan, Weiyi Wang, Yanwen Liu, Cheng Zhang, Jiwei Ling, Shanshan Liu, Faxian Xiu*, “Tunable charge density wave in TiS3 nanoribbons“, Chinese Physics B  26, 067302 (2017)
 8. Ce Huang, Yibo Jin, Weiyi Wang, Lei Tang, Chaoyu Song & Faxian Xiu*, “Manganese and chromium doping in atomically thin MoS2“,  Journal of Semiconductors 38, 3 (2017)
 9. Chunsen Liu, Xiao Yan, Enze Zhang, Xiongfei Song, Qingqing Sun, Shijin Ding, Wenzhong Bao, Faxian Xiu*, Peng Zhou*, David Wei Zhang,”Various and Tunable Transport Properties of WSe2 Transistor Formed by Metal Contacts“, Small 13, 1604319 (2017)
 10. Xiang Yuan#, Peihong Cheng#, Longqiang Zhang, Cheng Zhang, Junyong Wang, Yanwen Liu, Qingqing Sun, Peng Zhou, David Wei Zhang, Zhigao Hu, Xiangang Wan, Hugen Yan*, Zhiqiang Li*, Faxian Xiu*, “Direct observation of Landau level resonance and mass generation in Dirac semimetal Cd3As2 thin films”,  Nano Letters 17, 2211-2219 (2017)
 11. Peng Wang#, Shanshan Liu#, Wenjin Luo, Hehai Fang, Fan Gong, Nan Guo, Zhi-Gang Chen, Jin Zou, Yan Huang, Xiaohao Zhou, Jianlu Wang, Xiaoshuang Chen*, Wei Lu, Faxian Xiu*, and Weida Hu*Arrayed van der Waals Broadband detectors for Dual band detectionAdvanced Materials, 29,1604439 (2017)
 12. Chunhui Zhu#, Fengqiu Wang#*, Yafei Meng#, Xiang Yuan, Faxian Xiu*, Hongyu Luo, Yazhou Wang, Jianfeng Li*, Xinjie Lv, Liang He, Yongbing Xu, Junfeng Liu, Chao Zhang, Yi Shi, Rong Zhang, Shining Zhu, “A robust and tuneable mid-wave infrared optical switch enabled by bulk Dirac fermions”,  Nature Communications 8,14111 (2017)
 13. Cheng Zhang, Enze Zhang, Weiyi Wang, Yanwen Liu, Zhi-Gang Chen*, Shiheng Lu, Sihang Liang, Junzhi Cao, Xiang Yuan, Lei Tang, Qian Li, Chao Zhou, Teng Gu, Yizheng Wu, Jin Zou*, Faxian Xiu*, “Room-temperature chiral charge pumping in Dirac semimetal“, Nature Communications 8, 13741 (2017)
 14. Enze Zhang, Rui Chen, Ce Huang, Jihai Yu, Kaitai Zhang, Weiyi Wang, Shanshan Liu, Jiwei Ling, Xiangang Wan, Hai-Zhou Lu, Faxian Xiu*, “Tunable positive to negative magnetoresistance in atomically thin WTe2”,  Nano Letters 17, 878 (2017)

2016

 1. Xiang Yuan#, Cheng Zhang#, Yanwen Liu, Awadhesh Narayan, Chaoyu Song, Shoudong Shen, Xing Sui, Jie Xu, Haochi Yu, Zhenghua An, Jun Zhao,  Stefano Sanvito, Hugen Yan*, Faxian Xiu*, “Observation of quasi-two-dimensional Dirac fermions in ZrTe5“, NPG Asia Materials  8, e325 (2016)
 2. Yi-Chao Zou, Zhi-Gang Chen*, Fantai Kong, Enze Zhang, John Drennan, Kyeongjae Cho, Faxian Xiu, Jin Zou*, “Surface-energy engineered Bi-doped SnTe nanoribbons with weak antilocalization effect and linear magnetoresistance”, Nanoscale 8, 19383 (2016)
 3. Tong Zhou, Cheng Zhang, Huisheng Zhang, Faxian Xiu, Zhongqin Yang*, “Enhanced Thermoelectric Properties of Dirac Semimetal Cd3As2“, Inorganic Chemistry Frontier 3, 1637 (2016)
 4. Yanwen Liu, Xiang Yuan, Cheng Zhang, Zhao Jin, Awadhesh Narayan, Chen Luo, Zhigang Chen, Lei Yang, Jin Zou, Xing Wu, Stefano Sanvito, Zhengcai Xia, Liang Li, Zhong Wang, Faxian Xiu*, “Zeeman splitting and dynamical mass generation in Dirac semimetal ZrTe5“, Nature Communications 7, 12516 (2016)
 5. Enze Zhang#, Peng Wang#, Zhe Li, Haifeng Wang, Chaoyu Song, Ce Huang, Zhi-Gang Chen, Lei Yang, Kaitai Zhang, Shiheng Lu, Weiyi Wang, Shanshan Liu, Hehai Fang, Xiaohao Zhou, Hugen Yan, Jin Zou,Xiangang Wan, Peng Zhou*,  Weida Hu* and Faxian Xiu*, Tunable Ambipolar Polarization-Sensitive Photodetectors Based on High Anisotropy ReSeNanosheets“,ACS Nano 10 , 8067–8077 (2016)
 6. Peihong Cheng, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Xiang Yuan, Fengqi Song, Qingqing Sun*, Peng Zhou*,David Wei Zhang and Faxian Xiu*, “Thickness-dependent quantum oscillations in Cd3As2 thin films“, New Journal of Physics 18, 083003 (2016)
 7. Mingyang Cha#, Peimei Da#, Jun Wang, Weiyi Wang, Zhanghai Chen, Faxian Xiu, Gengfeng Zheng*, and Zhong-Sheng Wang*, “Enhancing Perovskite Solar Cell Performance by Interface Engineering Using CH3NH3PbBr0.9I2.1 Quantum Dots“, Journal of the American Chemical Society 138, 8581–8587 (2016)
 8. Bo Zhao, Peihong Cheng, Haiyang Pan, Shuai Zhang, Baigeng Wang, Guanghou Wang, Faxian Xiu*, Fengqi Song*,”Weak antilocalization in Cd3As2 thin films“, Scientific Reports 6, 22377 (2016)
 9. Cheng Zhang, Tong Zhou, Sihang Liang, Junzhi Cao, Xiang Yuan, Yanwen Liu, Yao Shen, Qisi Wang, Jun Zhao, Zhongqin Yang, Faxian Xiu*. “Unexpected low thermal conductivity and large power factor in Dirac semimetal Cd3As2” ,Chinese Physics B 25, 017202 (2016)

2015

 1. Yanwen Liu , Cheng Zhang , Xiang Yuan , Lei Tang , Chao Wang , Domenico Di Sante , Awadhesh Narayan ,Liang He ,  Silvia Picozzi , Stefano Sanvito , Renchao Che*, Faxian Xiu*,“Gate-tunable quantum oscillations in ambipolar Cd3As2 thin films”, NPG Asia Materials 7, e221 (2015)
 2. X. Yuan#, L. Tang#, P. Wang, Z. Chen, Y. Zou, X. Su, C. Zhang, Y. Liu, W. Wang, C. Liu, F. Chen,  J.Zou, P. Zhou, W. Hu*, F. Xiu*, “Wafer-scale arrayed p-n junctions based on few-layer epitaxial GaTe”, Nano Research 8, 3332- 3341 (2015)
 3. Zhi-Gang Chen#*, Cheng Zhang#, Yichao Zou, Enze Zhang, Lei Yang, Min Hong, Faxian Xiu*, and Jin Zou*, “Scalable Growth of High Mobility Dirac Semimetal Cd3As2 Microbelts”Nano Letters 15 , 5830–5834 (2015)
 4. Enze Zhang#, Yanwen Liu#, Weiyi Wang, Cheng Zhang, Peng Zhou, Zhi-Gang Chen*, Jin Zou* and Faxian Xiu*,“Magnetotransport properties of Cd3As2 nanostructures”,ACS Nano 9, 8843–8850 (2015)
 5. Shanshan Liu, Xiang Yuan, Peng Wang, Zhi-Gang Chen, Lei Tang, Enze Zhang, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Cong Liu, Chen Chen, Jin Zou, Weida Hu*, Faxian Xiu*, “Controllable Growth of Vertical Heterostructure GaTexSe1-x/Si by Molecular Beam Epitaxy”, ACS Nano 9, 8592–8598 (2015)
 6. Junzhi Cao#, Sihang Liang#, Cheng Zhang#, Yanwen Liu, Junwei Huang, Zhao Jin, Zhi-Gang Chen, Zhijun Wang, Qisi Wang, Jun Zhao, Shiyan Li, Xi Dai, Jin Zou, Zhengcai Xia, Liang Li, Faxian Xiu*, “Landau level splitting in Cd3As2 under high magnetic fields”Nature Communications 6, 7779 (2015)
 7. Weiyi Wang, Awadhesh Narayan, Lei Tang, Kapildeb Dolui, Yanwen Liu, Xiang Yuan, Yibo Jin, Yizheng Wu, Ivan Rungger, Stefano Sanvito, Faxian Xiu*,“Spin-valve Effect in NiFe/MoS2/NiFe Junctions”Nano Letters 15, 5261–5267 (2015)
 8. Jie Meng, Huading Song, Caizhen Li, Yibo Jin, Lei Tang, D.Liu, Zhimin Liao*, Faxian Xiu* and Dapeng Yu*.“Lateral graphene p-n junctions formed by graphene/MoS2 hybrid interface”Nanoscale 7, 11611-11619 (2015)
 9. Enze Zhang,Yibo Jin, Xiang Yuan, Weiyi Wang, Cheng Zhang, Lei Tang,  Shanshan Liu, Peng Zhou, Weida Hu* and Faxian Xiu*,“ReS2-based field-effect transistors and photodetectors”Advanced Functional Materials 25, 4076-4082 (2015).ESI highly cited paper
 10. Xiang Yuan , Lei Tang , Shanshan Liu , Peng Wang , Zhi-Gang Chen , Cheng Zhang , Yanwen Liu , Weiyi Wang , Yichao Zou , Cong Liu , Nan Guo , Jin Zou , Peng Zhou*, Weida Hu*, and Faxian Xiu*,“Arrayed van der Waals Vertical Heterostructures based on 2D GaSe Grown by Molecular Beam Epitaxy”Nano Letters 15, 3571–3577 (2015).ESI highly cited paper
 11. Cheng Zhang, Yanwen Liu, Xiang Yuan, Weiyi Wang, Sihang Liang, Faxian Xiu*,“Highly Tunable Berry Phase and Ambipolar Field Effect in Topological Crystalline Insulator PbSnSe”, Nano Letters 15, 2161–2167 (2015)
 12. E. Zhang, W. Wang, C. Zhang, Y. Jin, G. Zhu, Q.-Q. Sun, D. W. Zhang, P. Zhou*, F. Xiu*. “Tunable Charge-Trap Memory Based on Few-Layer MoS2″, ACS Nano 9, 612-619 (2015)

2014

 1. Tianxiao Nie*Xufeng KouJianshi TangYabin FanMurong LangLi-Te ChangChia-Pu ChuLiang HeSheng-Wei LeeFaxian XiuJin Zou and Kang L Wang*,”Superlattice of FexGe1−x nanodots and nanolayers for spintronics application“,Nanotechnology 25, 505702 (2014)
 2. W. Wang, Y. Liu, L. Tang, Y. Jin, T. Zhao, F. Xiu*. “Controllable Schottky Barriers between MoS2 and Permalloy”Scientific Reports 4, 6928 (2014)
 3. C. Zhang, X. Yuan, K. Wang, Z.-G. Chen, B. Cao, W. Wang, Y. Liu, J. Zou, F. Xiu*, “Observations of a Metal-Insulator Transition and Strong Surface States in Bi2-xSbxSe3Thin Films”, Advanced Materials 26, 7110-7115 (2014)

2013

 1. L. He#*, X. Kou#, M. Lang#, E. S. Choi, Y. Jiang, T. Nie, W. Jiang, Y. Fan, Y. Wang, F. Xiu, and K. L. Wang.* “Evidence of the two surface states of (Bi0.53Sb0.47)2Te3 films grown by van der Waals epitaxy”Scientific Reports 3, 3406 (2013)
 2. Kou, X.#; He, L.#*; Lang, M.#; Fan, Y.; Wong, K.; Jiang, Y.; Nie, T.; Jiang, W.; Upadhyaya, P.; Xing, Z.; Wang, Y.; Xiu, F.; Schwartz, R. N.; Wang, K. L.*, “Manipulating Surface-Related Ferromagnetism in Modulation-Doped Topological Insulators”Nano Letters 13, 4587-4593 (2013)
 3. L. Bao#, W. Wang#, N. Meyer#, Y. Liu, C. Zhang, K. Wang, P. Ai and F. Xiu*. “Quantum Corrections Crossover and Ferromagnetism in Magnetic Topological Insulators”,Scientific Reports 3, 2391 (2013)
 4. Xiu Fa-Xian*,Zhao Tong-Tong. (Invited)“Topological insulator nanostructures and devices”, Chin. Phys. B 22, 096104-096117 (2013)
 5. K. Wang, Y. Liu, W. Wang, N. Meyer, L. H. Bao, L. He, M. R. Lang, Z. G. Chen, X. Y. Che, K. Post, J. Zou, D. N. Basov, K. L. Wang and F. Xiu*,“High-quality Bi2Te3 thin films grown on mica substrates for potential optoelectronic applications”Applied Physics Letters 103, 031605 (2013)
 6. Xinxin Yu, Liang He*, Murong Lang, Wanjun Jiang, Faxian Xiu, Zhiming Liao, Yong Wang, Xufeng Kou, Peng Zhang, Jianshi Tang, Guan Huang, Jin Zou, and Kang L. Wang*, “Separation of top and bottom surface conduction in Bi2Te3 thin films”Nanotechnology 24, 015705 (2013)

2012

 1. Lihong Bao#, Liang He#, Nicholas Meyer, Peng Zhang, Zhi-gang Chen, Alexei V. Fedorov, Jin Zou, Trevor M. Riedemann, Thomas A. Lograsso, Kang L. Wang, Gary Tuttle, Faxian Xiu*. “Weak Anti-localization and Quantum Oscillations of Surface States in Topological Insulator Bi2Se2Te”, Scientific Reports 2, 726 (2012)
 2. X. F. Kou, W. J. Jiang, M. R. Lang, F. X. Xiu, L. He*, Y. Wang, Y. Wang, X. X. Yu, A. V. Fedorov, P. Zhang, and K. L. Wang*, “Magnetically Doped Semiconducting Topological Insulators”, Journal of Applied Physics 112, 063912 (2012)
 3. Faxian Xiu*, Nicholas Meyer, Xufeng Kou, Liang He, Murong Lang, Yong Wang, Xinxin Yu, Alexei V. Fedorov, Jin Zou, and Kang L. Wang*, “Quantum Capacitance in Topological Insulators”Scientific Reports 2, 669 (2012)
 4. Richard G. Hobbs, Nikolay Petkov*, Michael Schmidt, Ciara Bolger, Yordan M. Georgiev, Faxian Xiu, Kang L. Wang, Peter Fleming, Michael A. Morris, Vladimir Djara, Ran Yu, Jean-Pierre Colinge and Justin D. Holmes*, “Resist–substrate interface tailoring for generating high-density arrays of Ge and Bi2Se3 nanowires by electron beam lithography”, J. Vac. Sci. Technol. B 30, 041602 (2012)
 5. Teague, M.L., Chu, H., Xiu, F.X., He, L., Wang, K.L., and Yeh, N.C.*, “Observation of Fermi-energy dependent unitary impurity resonances in a strong topological insulator Bi2Se3 with scanning tunneling spectroscopy”Solid State Communications 152, 747 (2012)
 6. Faxian Xiu* . (Invited Review Paper)“Magnetic Mn doped Ge nanostructures”, ISRN Condense Matter Physics, Volume 2012, Article ID 198590, DOI:10.5402/2012/198590 (2012)
 7. Jinfeng Zhu*, Xiaodan Zhu, Lu Li, Faxian Xiu*, Ryan Hoekstra, Mei Xue, Kang L. Wang. “Metallic nanomesh electrodes with controllable optical properties for organic solar cells”, Applied Physics Letters 100, 143109 (2012)
 8. Liang He#*, Faxian Xiu#, Xinxin Yu, Xufeng Kou, Xiaowei Jiang, Murong Lang, Yong Wang, Lite Zhang,Guan Huang, Naichang Yeh, Kang L. Wang*, “Surface-Dominated Conduction in a 6 nm thick Bi2Se3 Thin Film”Nano Letters 12, 1486 (2012)
 9. Yong Wang*, Faxian Xiu, Cheng Lina, Liang He, Murong Lang, Jianshi Tang, Xufeng Kou, Xinxin Yu, Xiaowei Jiang, Zhigang Chen, Jin Zou*, and Kang L. Wang*,  “Gate-Controlled Surface Conduction in Na-Doped Bi2Te3 Topological Insulator Nanoplates”, Nano Letters 12, 1170-1175 (2012)
 10. Jinfeng Zhu*, Mei Xue, Ryan Hoekstra, Faxian Xiu, Baoqing Zeng and Kang L. Wang. “Light concentration and redistribution in polymer solar cells by plasmonic nanoparticles”Nanoscale 4, 1978-1981 (2012)
 11. Lang, M.#, He, L#*., Xiu, F., Yu, X., Tang, J., Wang, Y., Kou, X., Jiang, W., Fedorov, A.V., and Wang, K.L.*, “Revelation of Topological Surface States in Bi2Se3 Thin Films by In Situ A1 Passivation”,  ACS Nano 6, 295 (2012)

2011

 1. Yi Zhou#, Wei Han#, Li-Te Chang, Faxian Xiu, Minsheng Wang, Michael Oehme, Inga A. Fischer, Joerg Schulze, Roland. K. Kawakami, and Kang L. Wang*. “Electrical spin injection and transport in germanium”Physical Review B 84, 125323 (2011)
 2. Wang, Y., Liao, Z., Xu, H., Xiu, F., Kou, X., Wang, Y., Wang*, K.L., Drennan, J., and Zou, J.*,“Structural evolution of GeMn/Ge superlattices grown by molecular beam epitaxy under different growth conditions”Nanoscale Research Letters 6, 624 (2011)
 3. Hong, A.*, Kim, J., Kim, K., Xiu, Faxian, Jeon, J., Park, J., Wang, Y., Rauda, I., Chen, L., Yang, Y., Yang, Y., Tolbert, S., Zou, J., and Wang, K.L., “Cr Metal Thin Film Memory”Journal of Applied Physics 110, 054504 (2011)
 4. Jianshi Tang#, Chiu-Yen Wang#, Faxian Xiu, Murong Lang, Li-Wei Chu, Cho-Jen Tsai, Yu-Lun Chueh, Lih-Juann Chen*, Kang L. Wang*, “Oxide-confined Formation of Ge Nanowire Heterostructure for High Performance Transistors”,  ACS Nano 5, 6008-6015 (2011)
 5. Jianshi Tang, Chiu-Yen Wang, Faxian Xiu, Yi Zhou, L. Chen and Kang L. Wang*, (Invited paper) “Formation and device application of Ge nanowire heterostructures via rapid thermal annealing”Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2011, Article ID 316513, 16 pages, doi:10.1155/2011/316513 (2011)
 6. Xufeng Kou, Liang He*, Faxian Xiu, Murong Lang, Yong Wang, Alexei Fedorov, Xinxin Yu, Xiaowei Jiang, Guang Huang, Jin Zou and Kang L. Wang*, “Epitaxial growth of high mobility Bi2Se3 thin film on CdS”Applied Physics Letters 98, 242102 (2011)
 7. Liang He*, Faxian Xiu, Yong Wang, Guan Huang, Xufeng Kou, Murong Lang, Ward P. Beyermann, Jin Zou and Kang L. Wang, “Epitaxial growth of Bi2Se3 thin film on Si (111)”Journal of Applied Physics 109, 103702 (2011)
 8. Jiyoung Kim*, Augustin J. Hong, Sung Min Kim, Kyeong-Sik Shin, Emil B. Song, Yongha Hwang, Faxian Xiu, Kosmas Galatsis, Chi On Chui, Rob N. Candler, Siyoung Choi, Joo -Tae Moon, and Kang L.Wang, “A Stacked Memory Device on Logic 3D Technology for Ultra High Density Data Storage”Nanotechnology 22 (25), 254006 (2011)
 9. Faxian Xiu*, Yong Wang, Jin Zou, and Kang L. Wang*, (Invited paper)“Electric field controlled ferromagnetism in MnGe magnetic quantum dots”, Nano Reviews 2, 5896 (2011)
 10. Faxian Xiu#*, Liang He#, Yong Wang#, Lina Cheng#, Li-Te Chang, Murong Lang, Guan Huang, Xufeng Kou, Yi Zhou, Xiaowei Jiang, Jin Zou, Alexandros Shailos, and Kang L. Wang.*, “Manipulating surface states in topological insulator nanoribbons”Nature Nanotechnology 6, 216-221(2011). (1) Highlighted by UCLA newsroom, and reported by UCLA YouTube. (2) Highlighted by Nature Nanotechnology, News and Views by Professor Xue Qikun’s “Nanoelectronics: A topological twist for transistors”Nature Nanotechnology 6, 197-198 (2011)
 11. Yong Wang*, Faxian Xiu*, Ya Wang, Jin Zou*, Ward P. Beyermann, Yi Zhou, and Kang L. Wang, “Coherent magnetic semiconductor nanodots arrays”Nanoscale Research Letters 6, 134 (2011)
 12. Angang Dong#*, Jun Chen#, Soong Ju Oh, Weon-kyu Ko, Faxian Xiu, Xingchen Ye, Dong-Kyun Ko, Kang L. Wang, Cherie R. Kagan, and Christopher B. Murray*, “Multiscale Periodic Assembly of Striped Nanoparticle Superlattice Films on a Liquid Surface”Nano Letters 11, 841-846 (2011)
 13. Kang L. Wang*, Igor Ovchinnikov, Faxian Xiu, Alex Khitun, and Ming Bao,  (Invited paper)“From Nanoelectronics to Nano-Spintronics”,Journal of Nanoscience and Nanotechnology 11, 306-313 (2011)
 14.  Wang Yong#, Sun Cheng-Hua#, Yan Xiaoxia, Xiu Faxian, Wang Lianzhou, Smith Sean*, Wang Kang, Lu, Gao Qing (Max), and Zou Jin*, “Lattice distortion oriented angular self-assembly of monolayer titania sheets”, Journal of the American Chemical Society 133, 695-697 (2011)

2010

 1. Jianshi Tang*, Chiu-Yen Wang, Faxian Xiu, Augustin J. Hong, Shengyu Chen, Minsheng Wang, Caifu Zeng, Hong-Jie Yang, Kang L. Wang, Lih J. Chen*, Hsing-Yu Tuan, “Single-crystalline Ni2Ge/Ge/Ni2Ge Nanowire Heterostructure Transistors”Nanotechnology 21, 505704 (2010)
 2. K. L. Wang and Faxian Xiu, (Invited paper)“Growth of MnGe Nanostructures for Spintronics Applications”, ECS Transaction 6, 89-99 (2010)
 3. Yong Wang*, Faxian Xiu, Ya Wang, Xufeng Kou, Ajey P. Jacob, Kang L. Wang, and Jin Zou*, “Mn-rich clusters in GeMn magnetic semiconductors: structural evolution and magnetic property”Journal of Alloys and Compounds 508, 273-277 (2010)
 4. Faxian Xiu*, Igor Ovchinnikov, Pramey Upadhyaya, Kin Wong, Xufeng Kou, Yi Zhou, and Kang L. Wang, “Voltage-Controlled Ferromagnetic Ordering in MnGe Nanodots”Nanotechnology 21, 375606 (2010)
 5. Jingwei Bai#, Rui Cheng#, Faxian Xiu, Lei Liao, Minsheng Wang, Alexandros Shailos, Kang L. Wang, Yu Huang*, and Xiangfeng Duan*, “Observation of very large tunable negative magnetoresistance in graphene nanoribbon field-effect transistors”, Nature Nanotechnology 5, 655-659 (2010). (Highlighted by UCLA, CNSI, graphene time, etc.).
 6. Faxian Xiu#*, Yong Wang#, Xufeng Kou, Yi Zhou, Ajey Jacob, Jin Zou and Kang L. Wang*, “Synthesis of high-Curie temperature Fe0.02Ge0.98 quantum dots”Journal of the American Chemical Society 132, 11425-11427 (2010)
 7. Faxian Xiu*, Yong Wang, Jiyoung Kim, Yi Zhou, Xufeng Kou, Wei Han, Roland Kam Jin Zou, and Kang L. Wang*, “Room-temperature Electric Field controlled Ferromagnetism in Mn0.05Ge0.95  Quantum Dots”, ACS Nano 4, 4948-4954 (2010)
 8. Faxian Xiu*, Yong Wang, Kin Wong, Yi Zhou, Jin Zou and Kang L. Wang, “MnGe magnetic nanocolumns and nanowells”Nanotechnology 21, 255602 (2010)
 9. Ya Wang, Faxian Xiu, Yong Wang*, Hongyi Xu, De Li, Xufeng Kou, Kang L. Wang, Ajey P. Jacob, and Jin Zou*, “Effect of Mn concentration and growth temperature on nanostructures and magnetic properties of Ge1-xMnx grown on Si”Journal of Crystal Growth 312, 3034 (2010)
 10. Wei Liu*, Faxian Xiu, Ya-Hong Xie, Kang L. Wang*, “Na-doped p-type ZnO microwire”, Journal of the American Chemical Society 132, 2498-2499 (2010)
 11. Yi Zhou*, Wei Han, Yong Wang, Faxian Xiu, Jin Zou, R. K. Kawakami, and Kang L. Wang, “Investigate the origin of Fermi level pinning in Ge Schottky junctions using epitaxially grown ultrathin MgO films”Applied Physics Letters 96, 102103 (2010)
 12. Faxian Xiu#, Yong Wang#, Jiyoung Kim, Augustin Hong, Jianshi Tang, Ajey P. Jacob, Jin Zou, and Kang L. Wang*, “Electric field controlled ferromagnetism in high Curie temperature Mn0.05Ge0.95 quantum dots”Nature Materials 9 (4), 337-344 (2010). (Highlighted by UCLA, Australia, Sciencedaily.com over 50 websites)
 13. Yong Wang, Faxian Xiu, Jin Zou* and Kang L. Wang* and Ajey P. Jacob, “Tadpole shaped Ge0.96Mn0.04 magnetic semiconductor gown on Si”, Applied Physics Letters 96, 051905 (2010)
 14. Augustin J. Hong#*, Chi-Chun Liu, Yong Wang, Jiyoung Kim, Faxian Xiu, Jin Zou, Paul Nealey and Kang L. Wang, “Metal Nandot Memory by self-assembled block copolymer lift off”, Nano Letters 10, 224-229 (2010)
 15. Kang L. Wang* and Faxian Xiu, (Invited paper)“Quest of Electric Field Controlled Spintronics in MnGe”Thin Solid Films 518, S104-S112 (2010)

2007–2009

 1. Wei Han#, Yi Zhou#, Yong Wang, Yan Li, J. J. I. Wong, K. Pi, A. Swartz, K. M. McCreary, Faxian Xiu, Kang L. Wang, Jin Zou, and R. K. Kawakami*, “Growth of Single-Crystalline, Atomically Smooth MgO Films on Ge(001) by Molecular Beam Epitaxy”Journal of Crystal Growth 312, 44-47 (2009)
 2. Jun Xu*, Ronald Ott, Adrian S. Sabau, Zhengwei Pan, Faxian Xiu, Jianlin Liu, Jean-Marie Erie, and David P. Norton, “Generation of nitrogen acceptors in ZnO using pulse thermal processing”Applied Physics Letters 92, 151112 (2008)
 3. L. J. Mandalapu, F. X. Xiu, Z. Yang, and J. L. Liu*, “Al/Ti contacts to Sb-doped p-type ZnO”, Applied Physics Letters 102, 023716 (2007)
 4. L. J. Mandalapu, F. X. Xiu, Z. Yang, and J. L. Liu*, “Ultraviolet photoconductive detectors based on Ga-doped ZnO films grown by molecular-beam epitaxy”Solid State Electronics 51, 1014 (2007)
 5. F. X. Xiu, and J. L. Liu*, “Response to ‘Photoluminescence study of Sb-doped p-type ZnO films by molecular beam epitaxy”Applied Physics Letters 90, 116103 (2007)

2003–2006

 1. O. Lopatiuk-Tirpak,  L. Chernyak*, F. X. Xiu, J. L. Liu, S. Jang, F. Ren, S.J. Pearton, K. Gartsman, Y. Feldman, A. Osinsky, and P. Chow, “Studies of minority carrier diffusion length increase in p-type ZnO:Sb”Journal of Applied Physics 100, 086101 (2006)
 2. F. X. Xiu, L. J. Mandalapu, Z. Yang, and J. L. Liu*,G. F. Liu and J. A. Yarmoff, “Bi-induced acceptor states in ZnO by molecular-beam epitaxy”Applied Physics Letters 89, 052103 (2006)
 3. O. Lopatiuk-Tirpak, W. V. Schoenfeld, and L. Chernyak*, F. X. Xiu, J. L. Liu, S. Jang, F. Ren, and S. J. Pearton, A. Osinsky and P. Chow, “Carrier concentration dependence of acceptor activation energy in p-type ZnO”, Applied Physics Letters 88, 202110 (2006)
 4. F. X. Xiu*, Zheng Yang, Dengtao Zhao, Jianlin Liu, Khan A. Alim, Alexander A. Balandin, Mikhail E. Itkis, and Rober C. Haddon, “ZnO growth on Si with low-temperature CdO and ZnO buffer layers by molecular-beam epitaxy”Journal of Electronic Materials 35, 691-694 (2006)
 5. Vladimir A. Fonoberov, Khan A. Alim, Alexander A. Balandin*, Faxian Xiu, and Jianlin Liu, “Photoluminescence investigation of the carrier recombination process in ZnO quantum dots and nanocrystals”Physical Review B 73, 165317 (2006)
 6. F. X. Xiu, Z. Yang, L. J. Mandalapu, and J. L. Liu*, “Donor and acceptor competitions in phosphorus-doped ZnO”Applied Physics Letters 88, 152116 (2006)
 7. F. X. Xiu, Z. Yang, L. J. Mandalapu, and J. L. Liu*, “p-type ZnO films with solid source phosphorus doping by molecular-beam epitaxy”Applied Physics Letters 88, 052106 (2006)
 8. L. J. Mandalapu, Z. Yang, F. X. Xiu, D. T. Zhao and J. L. Liu*, “Homojunction photodiodes based on Sb-doped p-type ZnO for ultraviolet detection”Applied Physics Letters 88, 092103 (2006)
 9. L. J. Mandalapu, F. X. Xiu, Z. Yang, D. T. Zhao and J. L. Liu*, “p-type behavior from Sb-doped ZnO heterojunction photodiodes”Applied Physics Letters 88, 112108 (2006)
 10. F. X. Xiu*, Zheng Yang, Dengtao Zhao, Jianlin Liu, Khan A. Alim, Alexander A. Balandin, Mikhail E. Itkis, and Rober C. Haddon, “ZnO growth on Si with low-temperature ZnO buffer layers by ECR-assisted MBE”Journal of Crystal Growth 286, 61 (2006)
 11. F. X. Xiu, Z. Yang, L. J. Mandalapu, D. T. Zhao, and J. L. Liu*, “Photoluminescence study of Sb-doped p-type ZnO films by molecular-beam epitaxy”Applied Physics Letters 87, 252102 (2005)
 12. F. X. Xiu, Z. Yang, L. J. Mandalapu, D. T. Zhao, J. L. Liu*, and W. P. Beyermann, “High-mobility Sb-doped p-type ZnO by molecular-beam epitaxy”Applied Physics Letters 87, 152101 (2005)
 13. Min Zhao, Longtao Jiang, Gaohui Wu, Zuoyong, Faxian Xiu, “Friction and wear properties of AlNP/Al and TiB2P/Al composite materials”Journal of Materials Engineering 9, 57-59 (2004)
 14. Qiaoying Zhou, Jiayu Chen, B. Pattada, M. O. Manasreh*, Faxian Xiu, Steve Puntigan, L. He, K. S. Ramaiah, and Hadis Morkoc, “Infrared optical absorbance of intersubband transitions in GaN/AlGaN multiple quantum well structures”, Journal of Applied Physics 93, 10140 (2003)