Professors

Technical Staff


Jin Miao

Xiaoping Shen


Postdoc


Qin Liu
Rui Lou

Graduate students


Juan Jiang, Miao Xia
Qin Fan
Xiaohai Niu, Difei Xu
Qi Yao, Hongyan Chen, Qi Song, Mingqiang Ren
Xi Liu, Haoping Wen-Chen, Zican Huang, Yujia Pu

Undergraduate students

Hongli Liu, Mai Ye

Past members


Ruihua He (MS 2004) currently assistant professor at Boston College
Ke Yang (PhD 2006) currently associate professor at Shanghai Institute of Applied Physics, CAS
Binping Xie (PhD 2008) currently assistant professor at Fudan Univ.
Dawei Shen (PhD 2008) currently associate professor at Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, CAS
Dewei Ma (Postdoc 2008) currently associate professor at Zhejiang Sci-Tech Univ.
Jiafeng Zhao (PhD 2009) currently engineer at KLA Tencor
Hongwei Ou (PhD 2009) currently CEO of Fermi Instrument
Jia Wei (PhD 2009) currently staff at Fudan Univ.
Bo Zhou (PhD 2011) currently postdoc at Oxford Univ.
Lexian Yang (PhD 2011) currently postdoc at Kiel Univ.
Yan Zhang (PhD 2012) currently an assistant Professor at Peking Univ.
Fei Chen (PhD 2012) currently a postdoc at USTC
Cheng He (PhD 2012) currently an engineer at Quantum Design (China)
Qingqin Ge (PhD 2013) currently an engineer at Fisher Scientific
Min Xu (PhD 2013)

Donglai Feng
Tong Zhang
Yajun Yan
Rui Peng
Haichao Xu

Haochao Xu (PhD 2014)
Rui Peng (PhD 2014)
Shiyong Tan (PhD 2014)
Zirong Ye (PhD 2014)
Xiaoping Shen (MS 2014) currently a technician at Fudan University